Nye prosedyrer for innlemmelse av EØS-regelverk

Norge, Island og Liechtenstein har innført nye prosedyrer som skal sikre raskere innlemmelse av nytt regelverk i EØS-avtalen og dermed like rettigheter og plikter i hele EØS-området.

Formålet med EØS-avtalen er å sikre forutsigbarhet, felles regelverk og like konkurransevilkår i hele EØS-området. Dette forutsetter at nytt, relevant EU-regelverk fortløpende tas inn i EØS-avtalen.

EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein innførte 20. oktober nye prosedyrer som skal sørge for effektivisering av regelverksarbeidet i EFTA-sekretariatet og i medlemslandene. Dette er et ledd i arbeidet med å redusere antall EØS-relevante rettsakter som skal tas inn i EØS-avtalen.

En viktig endring er at EFTA-sekretariatet raskere skal vurdere EØS-relevans, i tillegg til mulige utfordringer knyttet til nytt EU-lovverk. De nye prosedyrene legger vekt på at EFTA-sekretariatet skal gjøre en rekke vurderinger i løpet av den første uken etter at EU har lagt fram forslag til ny lovgivning. På denne måten skal behandlingstiden for nytt lovverk kunne reduseres.

De nye EFTA-prosedyrene og arbeidet med å redusere etterslepet i EØS-avtalen må også sees i sammenheng med regjeringens nye retningslinjer for forvaltningens arbeid med EØS- og Schengen-saker som trådte i kraft 1. september. Dette er to komplementerende grep som begge skal bidra i retning av et mest mulig homogent regelverk for hele EØS-området.

 

Til toppen