Nytt FoU-program: Shift2Rail

Shift2Rail er et felles europeisk forsknings- og innovasjonsprogram som skal støtte opp under utviklingen av “a single European railway area”.

Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon har som målsetting å bidra til innovasjon, bærekraftig økonomisk vekst og sysselsetting i Europa, som igjen skal bidra til å styrke Europas konkurranseevne. Et av virkemidlene er å danne PPP’er i form av joint undertakings med det formål å implementere ”joint technology initiatives” i de forskjellige sektorene.  Horisont 2020 skal støtte utviklingen og implementeringen av slike partnerskap.
 
Shift2Rail er et felles europeisk forsknings- og innovasjonsprogram som skal støtte opp under utviklingen av “a single European railway area”, og foreslås opprettet under paraplyen Horisont 2020. Forskningsaktivitetene skal gjennomføres av og i tett relasjon til industriaktører for å sikre at løsninger og kunnskap i løpet av kort tid tas i bruk. 

Rådet vedtok 16. juni 2014 å etablere dette som en såkalt “public-private joint undertaking”, som er et offentlig-privat eid juridisk selskap som skal eie og forvalte satsingen. Budsjettet til foretaket er på 920 millioner euro for perioden 2014-2020, hvorav 450 millioner euro finansieres direkte fra EU, og de resterende 470 millioner euro finansieres fra medlemsbedrifter gjennom konkrete FoU-prosjekt og kontantbidrag. De som får godkjent prosjekter under Shift2Rail vil motta et kontantbidrag, og skal selv bidra med et tilsvarende beløp in-kind, altså i egeninnsats i form av forskning. Den totale rammen for prosjektet blir derfor det dobbelte.
 
En Scientific committee skal opprettes og være en balansert representativ gruppe med anerkjente forskere og akademikere fra akademia, industrien, ikke-statlige organisasjoner og tilsynsmyndigheter. Komiteen skal gi faglige råd til Shift2Rail-foretaket om prioriteringer, anbefalte områder som krever forskning og foreslå mulige synergieffekter mellom nasjonal og internasjonale forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Komiteen utpekes av Governing Board.
 
Det er nå åpnet for å melde sin interesse til komiteen. Det søkes etter enkeltpersoner som har høy faglig kompetanse og som er uavhengig av medlemmene i Shift2Rail. Nødvendig informasjon finnes i dette dokumentet:
 

Søknader kan sendes til MOVE-SHIFT2RAIL-SCIENTIFICCOMMITTEE@ec.europa.eu innen 22. desember 2014.
 
Samleside for utlysningen

Til toppen