Oppdaterte budsjettall for 2014

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2014. Anslaget for bruk av olje­inntekter i 2014 er noe redusert sammenliknet med Nasjonal­budsjettet 2015. Utgiftene er lavere enn tidligere lagt til grunn. Endret anslag for strukturelle skatter og avgifter trekker i motsatt retning.

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2014. Anslaget for bruk av olje­inntekter i 2014 er noe redusert sammenliknet med Nasjonal­budsjettet 2015. Utgiftene er lavere enn tidligere lagt til grunn. Endret anslag for strukturelle skatter og avgifter trekker i motsatt retning.

I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Den løpende bruken av oljeinntekter måles ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. For 2014 anslås dette underskuddet nå til 141 milliarder kroner, jf. tabell. Dette er noe høyere enn i Saldert budsjett 2014 og i Revidert nasjonalbudsjett 2014, men lavere enn anslaget for 2014 i Nasjonalbudsjettet 2015. Økningen i strukturelt, oljekorrigert underskudd siden saldert budsjett skyldes lavere anslåtte strukturelle skatter og avgifter, mens lavere utgifter og høyere inntekter utenom skatter og avgifter trekker i motsatt retning.

Statsbudsjettets samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge i 2014 anslås til 869 milliarder kroner, en nominell vekst på 2,4 prosent fra 2013. Anslaget er satt ned med i underkant av 10 milliarder kroner sammen­liknet med tallene i Nasjonalbudsjettet 2015. Nedjusteringen skyldes nesten i sin helhet ny informasjon om skattelikningen for 2013 som innebærer at skatter fra selskaper og andre etterskuddspliktige skattytere ble lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2015. Medregnet den anslåtte virkningen av konjunkturutviklingen og tilfeldige svingninger, er anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter i 2014 satt ned med 3 milliarder kroner sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2015.

Den anslåtte bruken av oljeinntekter i 2014 er 60 milliarder kroner under forventet realavkastning av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året (4-prosentbanen). Underskuddet svarer til 2,8 prosent av fondskapitalen.

Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge anslås det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet å øke med 0,6 prosentpoeng fra 2013 til 2014. Budsjettet for 2014 framstår dermed nå som litt mindre ekspansivt enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2014 og i Nasjonalbudsjettet 2015, men litt mer ekspansivt enn i Saldert budsjett 2014.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2014 anslås nå til 2,9 prosent, målt fra regnskap for 2013. Dette er noe høyere enn anslått i Saldert budsjett for 2014, men lavere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Den nominelle, underliggende utgiftsveksten er beregnet til 6,0 prosent.

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2014 anslås til 315 milliarder kroner. Det er 10 milliarder kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Overskuddet i 2014 er imidlertid høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2015. Det skyldes at anslaget for statens netto kontant­strøm fra petroleumsvirksomheten er satt mer opp enn anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Økningen i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten etter at Nasjonalbudsjettet 2015 ble lagt fram skyldes i hovedsak høyere utbytte fra Statoil som følge av omlegging til kvartalsvise utbyttebetalinger.

Nøkkeltall for 2014-budsjettet på ulike tidspunkt1 (milliarder kroner og prosent)

 

Saldert

RNB14

NB15

Nysaldert

A) Oljekorrigert underskudd

137,5

146,3

149,8

156,0

B) Strukturelt, oljekorrigert underskudd

139,0

140,9

142,2

141,2

C) Forventet realavkastning (4-prosentbanen)

194,5

201,3

201,3

201,3

D) Avstand til 4-prosentbanen (B-C)

-55,5

-60,4

-59,1

-60,1

E) Strukturelt underskudd i prosent av fondskapitalen

2,9

2,8

2,8

2,8

F) Budsjettimpuls, prosentpoeng2

0,5

0,7

0,7

0,6

G) Reell, underliggende utgiftsvekst (prosent)

2,5

3,1

3,1

2,9

H) Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

324,5

335,4

309,1

314,6

1) Budsjett for 2014 vedtatt av Stortinget høsten 2013 (Saldert), Revidert nasjonalbudsjett 2014 (RNB14), Nasjonalbudsjettet 2015 (NB15) og Regjeringens forslag til ny saldering av 2014-budsjettet.

2) Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.

Kilde: Finansdepartementet.

 

Mer utfyllende informasjon er tilgjengelig i Prop. 36 S (2014-2015) Ny saldering av statsbudsjettet 2014.

Til toppen