Opphevelse av tiårs-regelen om fordeling av konsesjonsavgifter

Regjeringen har i dag fremmet Prop 109 L om opphevelse av tiårs-regelen om fordeling av konsesjonsavgifter mellom kommunene.

I konsesjoner til vassdragsreguleringer og ervervskonsesjoner skal det settes vilkår om innbetaling av en årlig avgift (konsesjonsavgift) til staten og de involverte kommunene. Slik loven er i dag skal avgiften fordeles mellom de involverte kommunene  innbyrdes for ti år av gangen. Ny fordeling hvert tiende år medfører uforutsigbarhet for kommunene og stor arbeidsbelastning for konsesjonsmyndighetene, derfor foreslår regjeringen at denne regelen oppheves. Dersom det skjer endringer i reguleringer, overføringer eller annet som i vesentlig grad kan påvirke delingsresultatet mellom kommunene, åpner regjeringens forslag for at fordelingen kan endres.

Lenke til lovproposisjonen finnes her.

Til toppen