Pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

For tredje år på rad deler Justis- og beredskapsdepartementet ut en pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.


Prisvinnere og prisutdeler, fra venstre prosjektleder Åse Marit Moe og ordfører John Harry Skoglund, Fet kommune, statssekretær Vidar Brein-Karlsen, ordfører Arild Windsland og lensmann Jorunn Hæstad, Birkenes kommune. (Foto: JD - last ned bilder fra Flickr)

For tredje år på rad deler Justis- og beredskapsdepartementet ut en pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Prisen, som er på 250 000 kroner, deles i år i to og tildeles Birkenes kommune og Fet, Sørum og Aurskog-Høland kommuner for deres utarbeidelse av og arbeid med kommunale og interkommunale handlingsplaner.

Hensikten med prisen

Hensikten med prisen er å sette fokus på og inspirere til gode samarbeidsmodeller i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen tildeles gode, lokalt forankrede samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Prispengene skal benyttes til å styrke samarbeidstiltaket til kommunene som mottar prisen.

Kommunale og interkommunale handlingsplaner er gode verktøy for å kunne gi utsatte for vold i nære relasjoner et helhetlig og koordinert tilbud. Slike planer styrker samarbeidet mellom berørte instanser og samordner innsatsen.

Birkenes kommune har utarbeidet en handlingsplan mot vold i nære relasjoner for perioden 2014-2017 samt en veileder for dette arbeidet. En arbeidsgruppe bestående av SLT-koordinator, forebyggende politi, barnevernleder og barnevernkurator har ledet arbeidet. Handlingsplanen er forankret på ledelsesnivå, er konkret og målrettet, med en klar ansvarsfordeling. Målet med veilederen er at alle ansatte i kommunen skal vite hva de skal gjøre dersom de er bekymret for et barn – både når det gjelder vold i nære relasjoner og annen bekymring. Arbeidet med handlingsplan og veileder har ført til en rekke tiltak og stor aktivitet i kommunene både når det gjelder informasjon til innbyggerne og kompetanseheving i hjelpeapparatet.

Fet, Sørum og Aurskog-Høland kommuner har laget en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner som skal  behandles politisk i desember 2014. Kommunen har organisert arbeidet som et prosjekt med en interkommunal styringsgruppe, prosjektleder fra Fet kommune, interkommunal og tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe og flere referansegrupper i alle tre kommuner. Handlingsplanen er forankret i den enkelte kommunens ressurser, behov og allerede etablerte systemer og rutiner for samhandling og samordning. Hovedmålsettingen med handlingsplanen er å avdekke, forebygge og hindre helseskade i forbindelse med voldsutøvelse i nære relasjoner.

Tidligere vinnere

I 2012 ble prisen delt på tre kandidater. Stovner politistasjon og Vestfold politidistrikt for arbeidet med sikkerhetsvurderingsverktøyet SARA samt Drammen kommune for årelangt og godt samarbeid om vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og æres relatert vold.

I 2013 ble prisen delt mellom to kandidater. Øst-Finnmark politidistrikt for kampanjen «Leker med ilden» samt Incestsenteret i Vestfold som gjennom mange år har bidratt til å forebygge og bekjempe incest og seksuelle overgrep mot barn.

Pressekontakt:

Anne Rustad, mobil 47670779

Til toppen