Rapport: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

- Rapporten vil være med i beslutningsgrunnlaget for hvilke krav som blir satt til flyrutene Samferdselsdepartementet kjøper, sier statssekretær John-Ragnar Aarset.

Statens kjøp av flyrutetjenester

Samferdselsdepartementet gir tilskudd til regionale flytruter på en rekke strekninger i Norge, der markedet alene ikke sikrer tilfredsstillende transportstandard. Tilskuddet gis i form av at Samferdselsdepartementet pålegger såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) og kjøper flyrutetjenester etter anbudskonkurranse.

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Kontraktene om flyrutetjenester fra og med Sør-Trøndelag og sørover, utløper 31. mars 2016. Som en del arbeidet med nytt flyruteanbud har Transportøkonomisk institutt (TØI) og Møreforsking Molde AS, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet flyrutetilbudet i TØI rapport 1331/2014 Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge.

I Samferdselsdepartementets oppdragsbeskrivelse ba departementet om å få utredet følgende:

  • Tilstands-/situasjonsrapport
  • Forslag til rutestruktur og transportstandard
  • Kriterier for kjøp av flyrutetjenester
  • Grunnlag for kommersiell betjening
  • Trafikkprognose for perioden 2016-2020
  • Tiltak for å bedre konkurransen om flyrutene

Vurderingene i rapporten er konsulentens og vil være ett av flere innspill som Samferdselsdepartementet vil vurdere før nye FOT fastsettes.

Høring

TØI-rapporten er sendt på høring til relevante høringsinstanser og til involverte fylkeskommuner, som er bedt om å innhente synspunkter fra berørte kommuner og andre instanser.

Videre arbeid

Etter gjennomført høring, vil Samferdselsdepartementet arbeide med utformingen av nye FOT. Departementet anser høringssvarene og TØI-rapporten som innspill som vil utgjøre deler av beslutningsgrunnlaget for nye FOT.

Les rapporten.

Til toppen