Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport fra EUs transportrådsmøte

Rapport fra samferdselsråd Camilla Ongre, EU-delegasjonen

Europa 2020-strategien, EUs jernbanepakke IV, Single European Sky II+ og det latviske formannskapets prioriteringer var på dagsorden da EUs transportministre møttes i Brussel 3. desember. Samferdselsråd Camilla Ongre rapporterer.

Transportkommisær Violeta Bulc (t.h.) i samtale med den svenske statsråden for infrastruktur Anna Johansson under EUs transportrådsmøtet 3. desember. Foto: The Council of the European Union

På rådsmøtet som ble ledet av den italienske ministeren for infrastruktur og transport, Maurizio Lupi, sto følgende saker på dagsorden:

• Evaluering av Europa 2020-strategien hva gjelder transport, i hovedsak investeringer i infrastruktur
• Single European Sky II+ (SES II+)
• Jernbanepakke IV
• Presentasjon av det påtroppende latviske formannskapets prioriteringer på transportområdet

Europa 2020 strategien - evaluering
På møtet ble det fattet rådskonklusjoner om transportinfrastruktur og Trans European Network (TEN).

Lenke til konklusjonene finner du HER.

Hovedkonklusjonen er at transport er et svært viktig verktøyet for å skape vekst, og siden offentlige midler til investeringer i infrastruktur mangler, må man finne andre finansieringskilder. Teksten i konklusjonen må knyttes til Junckers investeringsplan som nylig ble fremlagt, der rundt 100 milliarder euro av Junckers 315 milliarder euro-investeringspakke er tiltenkt transportsektoren.

På det uformelle ministermøtet i september i år ble tidligere vise-president i Europakommisjonen Henning Christophersen, sammen med de europeiske TEN-koordinatorene Kurt Bodewig og Carlos Secchi, bedt om å forsøke å identifisere prosjekter på de ni TEN-T-hovednettkorridorene som er egnet for bruk av de innovative finansielle instrumentene. Gruppen la fram en delrapport under rådsmøtet.

Christophersen sa at investeringspakken til Juncker blir en del av rapporten. Pakken er interessant, men kan ikke implementeres uten deltakelse fra private investorer. De har prøvd å beskrive investeringsbehovene i rapporten. Gruppen har hatt møter med hedgefond, investeringsfond og forsikringsselskaper.

Det finnes penger i banksektoren som kan utnyttes mer effektivt og private investorer er interesserte, men investorene har en rekke spørsmål de vil ha svar på; blant annet hvem de skal samarbeide med, risiko, hvilke garantier stilles? Det regulatoriske rammeverket må være på plass og man må se nærmere på hvordan man kan forenkle ulike prosedyrer. Det er viktig å prioritere prosjekter som kan ha oppstart relativt raskt dersom investeringene skal bidra til arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Rapporten er ventet ferdig våren 2015.

Lupis oppsummering på møtet, var at det er gjort gode framskritt og at transportinfrastruktur bør inkluderes på agendaen for Det europeiske råd.

Den italienske statsråden for infrastruktur og samferdsel, Maurizio Lupi, på pressekonferansen etter transportrådsmøtet i Brussel 3. desember. Foto: The Council of the European Union


Single European Sky II+
Det italienske formannskapet hadde lagt fram forslag til allmenne retningslinjer (general approach) når det gjelder de to forslagene:

- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation of the Single European Sky (SES II+) (recast). Formannskapets tekst til enighet finner du HER.
- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services (SES II+), EASA Regulation. Formannskapets tekst til enighet finner du HER.

Det ble ingen diskusjon knyttet til endringene i EASA-forordningen.

Det var på forhånd klart at det forelå enighet om allmenne retningslinjer på det materielle innholdet også når det gjaldt SES2+-forordningen, men at uenigheten mellom Spania og Storbritannia når det gjelder Gibraltar var et punkt som gjorde at de to landene ikke ville slutte seg til enigheten mellom de øvrige medlemsstatene.

Lupi åpnet for generell debatt om SES II+-forslaget først. Ingen medlemsstater tok ordet. Deretter kom Gibraltar-konflikten opp. Både Spania og Storbritannia hadde kommentarer knyttet til artikkel 1.5 og fotnote 4 og 5.

Storbritannia sa at de støttet teksten generelt, men at det var en forutsetning for å godta en allmenne retningslinjer at Gibraltar omfattes av forordningen. Det vil si at fotnote 4 og 5 må ut og at artikkel 1.5 i SES-forordningen skal stå uten klammer.

Spania kunne også godta kompromissforslaget, bortsett fra det som gjelder Gibraltar. For Spania er dette et spørsmål om suverenitet. Et eventuelt vedtak om allmenne retningslinjer måtte inneholde en klausul om Gibraltar. Spania ønsket heller enighet om en framdriftsrapport, for å kunne forhandle videre om en snarlig løsning.

Transportkommisær Violeta Bulc (t.h.) med den spanske samferdselsministeren Ana Maria Pastor Julian under transportrådsmøtet i Brussel 3. desember. Foto: The Council of the European Union

Lupi foreslo at artikkel 1.5 fortsatt skulle stå i klamme med en fotnote om at Gibraltar-spørsmålet vil avhenge av avtale/løsning mellom Storbritannia and Spania. Lupi mente dette ville være en nøytral løsning for å nå allmenne retningslinjer. Det ble vist til at en slik løsning var brukt før. Rådets juridiske avdeling bekreftet at en slik fremgangsmåte var i orden; det ville formelt ikke foreligge en fullstendig enighet, men medlemsstatene var enige om det materielle innholdet i forordningen og dette kunne danne grunnlag for forhandlinger med Europaparlamentet (EP).

Spania viste til at dette ikke reflekterer Spanias syn. Spania ønsket å ta inn en klausul som sier at dette er et spørsmål om nasjonal suverenitet. For å komme til enighet kunne Spania imidlertid godta formannskapets løsning med fotnote.

Storbritannia ga uttrykk for at det måtte være helt klart hva man skulle bli enige om. Forslaget er ikke nøytralt og kunne ikke godtas av Storbritannia. Storbritannia viste til at Gibraltar er inkludert i EUs avtaler på transportområdet og at Gibraltar er omfattet av gjeldende SES-forordning, og må derfor omfattes av den nye forordningen.

Lupi konkluderte – på bakgrunn av uttalelsen fra «legal service» – med at det var nådd en allmenne retningslinjer med artikkel 1.5 i klammer og uformelle forhandlinger med EP med det forbehold som gjelder uenigheten om Gibraltar, kan starte. Rådet har altså ikke tatt standpunkt til om Gibraltar skal omfattes av forordningsutkastet.

Enigheten gjelder blant annet:
- «Functional airspace blocks» - disse kan etableres på grunnlag av avtaler mellom EUs medlemsland og kan støttes av industrielle partnerskap
- Resultatmål knyttet til sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet – det ble enighet om mer fleksibilitet ved utarbeidelsen og iverksettelsen av planer
- Nasjonale kontrollmyndigheter må være uavhengige av virksomheter som driver flysikringstjenester – funksjonell separasjon er tilstrekkelig
- Støttetjenester – det er frivillig om disse skal åpnes for konkurranse

TRYKK HER for pressemeldingen fra rådsmøtet om SES II+.

Maritime saker
Forslag til rådsbeslutning for å bemyndige medlemsstatene til å ratifisere Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens konvensjon om standarder for opplæring, sertifisering og vakthold for personell ombord på fiskefartøy (STCW-F), ble vedtatt. Fordi enkelte deler av konvensjonen regulerer områder som hører under EUs eksklusive kompetanse (gjensidig anerkjennelse av kompetanse) og berører både traktaten og sekundærlovgivning, må EUs medlemsland ha Rådets tillatelse til å delta i STCW-F-konvensjonen.

Jernbanepakke IV
Det var diskusjoner om den politisk delen av Jernbanepakke IV. For to av forslagene i pakken ga formannskapet en framdriftsrapport:
- Proposal to amend Directive 2012/34 establishing a Single European Railway Area, as regards the opening of the market for domestic passenger transport services by rail and the governance of the railway infrastructure
- Proposal to amend Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail (PSO – Public service obligation)

Les rapporten HER.

Det italienske formannskapet ga en framdriftsrapport som skal danne grunnlag for videre drøftelse og som i stor grad utvanner Kommisjonens opprinnelige forslag. Det anses som mer hensiktsmessig å ha en mer gradvis åpning av det innenlandske jernbanepassasjermarkedet. I rapporten foreslås en lengre overgangsperiode i stedet for å åpne opp markedet i 2019 slik Kommisjonen har foreslått.

Mange medlemsstater var positive til framdriftsrapporten, som de mener er egnet til å danne grunnlag for politisk enighet mellom medlemsstatene innen trioen av formannskap (Italia, Latvia og Luxembourg i 2015). Under diskusjonen ba flere medlemsstater om fleksibilitet og krevde at det tas hensyn til at enkelte nasjonale markeder er svært små.

Formannskapet hadde lagt frem forslag til «general apporoach» om opphevelse av forordningen om felles regler for normalisering av jernbanevirksomheters regnskaper:
- Proposal to repeal Regulation 1192/69 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings

Denne ble vedtatt på rådsmøtet.

TRYKK HER for formannskapets forslag til allmenne retningslinjer.

Latviske formannskapets prioriteringer
Det påtroppende formannskapets viktigste prioriteringer er:
- Jernbanepakke IV: Ferdigforhandle den tekniske pilaren i pakken med Europaparlamentet (EP). Deretter jobbe for mulig enighet i Rådet også om den politiske delen av Jernbanepakke IV.
- Ferdigforhandle direktivet om vekter og dimensjoner som rådet og EP forhandler om.
- Fortsette arbeidet i Rådet med forslaget om passasjerrettigheter og SESII+. Diskutere RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems).
- Diskutere om forslag knyttet til innenlands vannvei.
- TEN-T

TRYKK HER for å lese dokumentet med prioriteringene.


Andre saker på dagsorden:

Ubemannede luftfartøy
Ubemannede luftfartøy var tema på European Aviation Safety Agency's (EASA) årlige sikkerhetskonferanse. Formannskapet ga en orientering fra EASAs årlige konferanse som ble avholdt i Roma i oktober. Konferansen fokuserte på sikkerhet innenfor luftfart og RPAS (droner). Kommisjonen viste til at høring om RPAS akkurat var avsluttet, og at dette vil bli fulgt opp med konkrete lovforslag neste år.

Galileo
Kommisjonen ga en oppdatering på satellittsystemene Galileo og EGNOS. Kommisjonen understreket deres politiske og økonomiske potensiale og viste til at målet er at innen 2020 skal Galileo-tjenestene utnyttes fullt ut.


TRYKK HER for samlet pressemelding fra møtet.

Til toppen