Reform for bedre kommuner

Tilsvar til innlegg i Klassekampen 9. april

Jan Davidsen og Røyne Kyllingstad skriver begge om kommunereformen i Klassekampen onsdag. La meg rydde i noen misforståelser først. Regjeringen foreslår ikke å redusere antall kommuner til 100. Vi kommer heller ikke til å sette noe absolutt krav til minstestørrelse på en kommune. Og vi ønsker ikke å redusere kommunene til noe velferdsmarked.

Derimot har vi satt i gang et reformarbeid fordi vi mener det er nødvendig å diskutere hva som skal til for å sikre kommuner som gir innbyggerne god velferd, er attraktive arbeidsplasser og arenaer for lokalt selvstyre. Derfor ba vi et ekspertutvalg om å se på hva som kreves av kommuner som skal håndtere utfordringene som venter.

Jeg er enig med tidligere Fagforbund-leder Davidsen om at kvalitetsarbeid i kommunene fortsatt er viktig. Denne uken møter jeg for eksempel hans etterfølger, Mette Nord, og de andre partene i programmet Sammen om en bedre kommune for å diskutere nettopp dette.

Kommunene diskuterer
Etter å ha diskutert kommunereform i hele landet de siste seks månedene er mitt klare inntrykk at mange lokalpolitikere og kommunale medarbeidere ser hvilke utfordringene som vi må håndtere hvis vi skal sikre gode skoler og barnehager, trygg pleie og omsorg og kompetente fagmiljø. Den siste utfordringen handler blant annet barn som trenger barnevernstjenester, rusavhengige, mennesker med psykiske helseutfordringer og andre som faller utenfor.

Ekspertutvalget presenterte ti kriterier for hva gode kommuner bør ha. Disse tror jeg de fleste av oss kan samle oss rundt: Tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse, effektiv tjenesteproduksjon, økonomisk soliditet, valgfrihet, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, høy politisk deltakelse, lokal politisk styring og lokal identitet.

Lokalt demokrati
Utvalget er også opptatt av lokaldemokratiet. Dersom den gode ideen med et lokalt demokrati ikke skal hules ut, må det gis innhold og lokalpolitikerne må ha mulighet til å gjøre egne valg, som gir mening for innbyggere og lokalsamfunn.

Rapporten er tankevekkende. Den beskriver hva som venter. Å redusere debatten til spørsmål om størrelse, distrikt mot sentrum eller privatisering tjener ikke innbyggerne i landets mange kommuner.

For meg er det unaturlig å stille et absolutt krav om innbyggertall eller antall kommuner. Reformen skal ta hensyn til vår mangfoldige geografi. Men reformen kommer og løsningene blir bedre om vi starter nå, enn om vi utsetter reformen til vi blir tvunget til å gjøre noe.