Regjeringen prioriterer jernbanen

Innlegg i Dagbladet 31. oktober 2014

Siden valget er jernbanebudsjettet økt med nesten 50 %. Regjeringens jernbanesatsing ligger foran skjema i Nasjonal Transportplan. Vi får til og med kritikk fra Naturvernforbundet for at arbeid med nye prosjekt skjer for kjapt.

Det skulle man ikke tro når man leser Dagbladets leder 28.10.14. Avisen gir inntrykk av "business as usual".


Jernbaneverket (JBV) skisserte i 2012 at Intercity-prosjektet kunne bygges på 13 år. Forrige regjering vedtok derimot et prosjektopplegg på 18+ år, uten Ringeriksbanen som en delstrekning. I regjering er vi i gang med raskere vedtak, nye reformer og økte bevilgninger. Skal vi framskynde bygging, må vi først få planlagt jernbanestrekningene. For 2015 foreslår regjeringen 741 mill kr til planlegging. Da er vi i rute til å fremskynde Intercity-gjennomføringen med flere år.


Til sammenligning var planleggingsmidlene på totalt 462 mill kr for de tre foregående årene. Der ligger tapte år. Men dette handler ikke bare om hvor mye penger vi bruker, men hva vi får igjen. Der er jeg gjerrig på skattebetalernes vegne. Jeg vil ha mer jernbane, ikke større regninger. Vi griper raskt inn i planprosesser som går i stå, vi samkjører prosesser for økt tempo, vi jobber med systemendringer som kutter planleggingstid, og vi har varslet økt bruk av statlig plan for å skjære gjennom - alt dette i tillegg økt fornying/vedlikehold av eksisterende jernbane.


Året før regjeringsskiftet var bevilgningen 0,9 mrd kr. Året etter regjeringsskiftet foreslår vi 1,9 mrd kr i bevilgninger. Vi bedrer også togtilbudet for dagens reisende. Det blir flere togavganger enn tidligere planlagt, langt flere tog enn planlagt blir innkjøpt. Målet er selvfølgelig å gi pendlerne enklere reisehverdag, på kort og lang sikt. Behovene er fortsatt store. Mye må gjøres fremover. Vedlikeholdsetterslepet er stort, en ytterligere innsats over flere år er nødvendig. Men vi er i gang, godt i gang.