Regjeringen trapper opp innsatsen mot hvitvasking og terrorfinansiering

Regjeringen vil opprette et nasjonalt kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. – Hensikten er å få på plass en sektorovergripende strategi for å forebygge og avdekke terrorfinansiering og hvitvasking av utbytte fra profittmotivert kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Dette kontaktforumet blir en viktig møteplass for å styrke og samordne myndighetenes bekjempelse av økonomisk kriminalitet, sier finansminister Siv Jensen.

Det nasjonale kontaktforumet vil bestå av representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Politidirektoratet, Finanstilsynet, Økokrim, Riksadvokatembetet, Politihøgskolen og PST. Sammen skal disse utvikle den sektorovergripende strategien hvor et sentralt mål blir å få på plass gode, tverrfaglige fellestiltak. Kontaktforumet skal også søke nær kontakt med både privat sektor og andre relevante offentlige instanser for å oppnå nødvendig innspill i arbeidet.

Kontaktforumet skal sørge for at Norge til enhver tid har en oppdatert risikovurdering når det gjelder hvitvasking og terrorfinansiering.

Regjeringens beslutning skal sees i sammenheng med arbeidet mot økonomisk kriminalitet i sin alminnelighet, slik at kontaktforumets mandat og organisering kan tilpasses en kommende samlet tiltakspakke på området.

 

Til toppen