Statsbudsjettet 2015

Regjeringen vil ta i mot 1 000 overføringsflyktninger fra Syria

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår en videreføring av tilleggskvoten på 500 syriske overføringsflyktninger i 2015, samt at 500 plasser innenfor den ordinære kvoten for overføringsflyktninger forbeholdes personer fra Syria.

– Vi ønsker å ta vår andel av flyktningene fra Syria. Norge er i dag blant de landene som tar imot flest overføringsflyktninger fra Syria. Samtidig må vi ta på alvor de utfordringene dette kan medføre i Norge. Kommunene må ha kapasitet til å ivareta de overføringsflyktningene vi tar i mot på en god måte, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det anslås at flyktninger fra Syria kan ha større helseutfordringer og mer behov for oppfølging enn andre flyktninger. Regjeringen har derfor foreslått at det legges til grunn i budsjettet at en større andel av flyktninger fra Syria vil ha alvorlige funksjonshemminger og/eller atferdsvansker, og derfor vil kunne utløse høyere tilskudd ved bosetting.

Sikkerhet viktig ved uttak av flykninger

Regjeringen foreslår videre at det bevilges midler til at Politiets utlendingsenhet (PU) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan bistå i uttaket av flyktningene fra Syria. Regjeringen ser det som svært viktig å minimere risikoen for å bosette personer som har begått handlinger som medfører at de skal ekskluderes fra flyktningstatus eller kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i Norge.

Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at det bevilges 106,7 millioner kroner over Barne-, inkludering- og likestillingsdepartementets budsjett og 16,4 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett til formålet.

Vil øke den humanitære bistanden

Samtidig mener Regjeringen at det er viktig med humanitær innsats der hvor krisen rammer. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til humanitær bistand. For mer informasjon vises det til Utenriksdepartementets budsjettforslag. 

  • Statsbudsjettet 2015 - departementets samleside