Regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt et reguleringopplegg for de 5000 tonn makrell som er satt av til et fiske i Nord-Norge. Av de 5000 tonnene tildeles 3553 tonn til ringnot, 322 tonn til snurpere uten konsesjon(SUK), 200 tonn til makrelltrål og 925 tonn til en særskilt åpen gruppe for kystfartøy.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt et reguleringopplegg for de 5000 tonn makrell som er satt av til et fiske i Nord-Norge.  Av de 5000 tonnene tildeles 3553 tonn til ringnot, 322 tonn til snurpere uten konsesjon(SUK), 200 tonn til makrelltrål og 925 tonn til en særskilt åpen gruppe for kystfartøy.

Det er i opplegget lagt opp til en bonuskvoteordning for havfiskegruppene og en maksimalkvoteordning for kystfartøy. Det kreves ingen påmelding for å delta i disse ordningene.

Ringnot, SUK og makrelltrål kan oppnå en bonus på 15 % av kvantum makrell fisket nord for 65°N, med en øvre grense på inntil 200 tonn for ringnot og inntil 75 tonn for SUK og makrelltrål. Bonuskvantumet tildeles fra gruppeavsetningene inntil dette er beregnet oppfisket.

Alle merkeregisterte fartøy med lasteromsvolum mindre enn 500m3 som er egnet, bemannet og ustyrt for fiske med not, garn eller snøre, og med eier og høvedsmann ført i fiskermanntallet, gis adgang til å fiske på en maksimalkvote på inntil 20 tonn makrell nord for 65°N i en særskilt åpen gruppe. Fisket stoppes når gruppeavsetningen er beregnet oppfisket.

I lys av utviklingen i fisket kan Fiskeridirektoratet fastsette justeringer i oppleggene 1. august og 1. oktober 2014.

Les brevet til Fiskeridirektoratet med forskriftsendringen her

Til toppen