Reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2014/2015

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringer for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26˚Ø.

- I all hovedsak videreføres fjorårets reguleringer, også garanterte fartøykvoter. Dette gir forutsigbarhet og rom for å strekke fangsten ut i tid, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Det kommende reguleringsåret forlenges noe i forhold til sesongen 2013/2014 og vil løpe fra 1. august 2014 til 4. september 2015. For å gi Havforskingsinstituttet rom til å gjennomføre sine bestandsundersøkelser, vil det imidlertid ikke være tillatt å fangste kommersielt i perioden fra og med 24. august 2015 til og med 4. september 2015.

Det innføres et vilkår om nedre lengde på seks meter for fartøy som deltar i åpen gruppe.
- Dette for å sikre at det nyttes fartøy som kan utøve et selvstendig og profesjonelt kongekrabbefiske, ikke minst av hensyn til dyrevelferd. Kongekrabben landes og omsettes som kjent levende, sier fiskeriministeren.

Nytt for kommende sesong er også at alle fartøy som deltar i kommersielt fiske pålegges sporingsplikt ved bruk av AIS uavhengig av fartøyets størrelse. Dette gjelder også for fartøy som deltar i det frie fisket etter kongekrabbe. For å gi de aktuelle fartøyene tid til å tilpasse seg det nye kravet, trer plikten først i kraft 1. november 2014.

Det etablerte forvaltningsregimet for kongekrabbe blir nå evaluert og vil til høsten komme som egen sak til Stortinget. Her vil man særlig gjennomgå spørsmålene rundt kvoteåret, nedre fartøystørrelse og eventuell innføring av aktivitetskrav som vilkår for deltakelse i åpen gruppe, samt situasjonen for fiskerne i Måsøy.

Fakta om reguleringene i det kvoteregulerte området for perioden 1. august til 2014 – 4. september 2015:

  • Totalkvoten er på 1100 tonn hannkrabber, herav 100 tonn skadede hannkrabber, samt 50 tonn hunnkrabber.
  • Totalkvoten fordeles som garanterte fartøykvoter. Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2014 gis fartøykvote på 2,4 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en maksimalkvote på 1,2 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe.
  • Det gis tilleggskvoter på inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber, beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr. uke.
  • Det vil ikke være tillatt å fangste kongekrabbe i perioden fra og med 24. august 2015 til og med 4. september 2015.
  • Fartøy som skal delta i åpen gruppe i den kvoteregulerte fangsten må ha en største lengde på eller over 6 meter.
  • Det innføres SMS-rapportering av fangst i stedet for skjema som sendes inn i ettertid.
  • Fartøy som deltar i kommersielt fiske pålegges sporingsplikt ved bruk av AIS uavhengig av fartøystørrelse. Plikten gjelder både innenfor og utenfor det kvoteregulerte området, og gjelder til enhver tid gjennom hele reguleringsåret. For fartøy som ikke har vært pålagt sporing tidligere, trer kravet i kraft 1. november 2014.
  • Samleteiner for lagring av krabber skal være utspilt. Det er forbudt å bruke slike teiner for mellomlagring av fangst i havn og grunnere enn 20 meter.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Bernt Bertelsen – mob. 934 37 000