Revidert nasjonalbudsjett 2014. Trykkfeil

Det opplyses om følgende trykkfeil i foreløpig utgave av Meld. St. 2 (2013-2014) Revidert nasjonalbudsjett 2014 og foreløpig utgave av Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014.

Meld. St. 2 (2013-2014), Kap 2, side 22
I fotnote 1 står det:

"Torbjørn Eika og Maria S. Martinussen (2013): Virkninger av økt etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger 2003-2012. Rapporter 5/2013, Statistisk sentralbyrå".

Det skal stå:
"Torbjørn Eika og Marie S. Martinussen (2013): Virkninger av økt etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger 2003-2012. Rapporter 57/2013, Statistisk sentralbyrå".

Meld. St. 2 (2013-2014), Kap 2, side 27
I fjerde avsnitt under avsnitt 2.3 står det:

"For årene fra og med 2015 beholdes gassprisforutsetningen fra Perspektivmeldingen 2013 på knapt 2 kroner per Sm3 (faste 2014-priser)".

Det skal stå:
"For årene fra og med 2016 beholdes gassprisforutsetningen fra Perspektivmeldingen 2013 på knapt 2 kroner per Sm3 (faste 2014-priser)".

Meld. St. 2 (2013-2014), Kap 2, side 29
Noen av tallene bak figur 2.7A er feil. Tallene bak figuren på internett er rettet.

Meld. St. 2 (2013-2014), Kap 3, side 46
I andre kolonne, andre avsnitt står det:
"Danmark er det eneste OECD-landet med et høyere skattenivå enn vår fastlandsøkonomi, jf. figur 3.8B som viser utviklingen i skatter og avgifter i prosent av BNP".

Det skal stå:
"Danmark er det eneste OECD-landet med et høyere skattenivå enn vår fastlandsøkonomi, jf. figur 3.6D som viser utviklingen i skatter og avgifter i prosent av BNP".

Meld. St. 2 (2013-2014), Vedlegg 1, side 135
I vedleggstabell 1.2 står det at nivået på bruttoinvesteringer i oljeutvinning og rørtransport i 2014 anslås til 253,0 mrd. kroner. Det skal stå 219,9 mrd. kroner.

Prop. 93 S (2013-2014)
I vedtak I om endringer i bevilgninger under Klima- og miljødepartementet er det en skrivefeil i et kapittelnavn som ikke berører innholdet i vedtaket. På side 182 skal kap. 4481 hete “Salg av klimakvoter”, i tråd med omtale på side 129. Tilsvarende feil vil bli rettet opp på side 211 i vedlegg.

Feilene i de foreløpige utgavene av Meld. St. 2 (2013-2014) Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014, vil bli rettet i den endelige utgaven.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen