Romfolks utfordringer i Tsjekkia

EØS-midlene

Det er anslått at det bor omlag 200 000 romfolk i Tsjekkia. Hvorfor var det da bare 5000 som oppga at de hadde rombakgrunn i den siste folketellingen?

Illustrasjonfoto: Bilde fra rombryllup

Fornektelsen handler i første rekke om å unngå sosial stigmatisering. For selv om tsjekkere er relativt liberale er forholdet mellom den tsjekkiske majoriteten og romminoriteten dårlig.

Ifølge offisiell statistikk er rundt 80 000 sosialt ekskludert og i praksis utestengt fra det tsjekkiske samfunnet. De fleste bor gjerne i ghettoer.

Romfolk opplever diskriminering blant annet i skolesystemet og på bolig- og jobbmarkedet. Et eksempel er rombarn som i lang tid automatisk er blitt plassert i spesialskoler. Tsjekkia har blitt dømt for denne praksisen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Ifølge landets statlige byrå for inkludering av rom har det også vært en økning i ekstreme holdninger og aksjoner rettet mot romfolk de senere år. Dette har vært særlig merkbart i regionene Ústí nad Labem og Mähren-Schlesien hvor arbeidsløsheten er høy.

KART: Regionen Ústí nad Labem (nord) og Mähren-Schlesien (øst) markert i blått.

     Les mer: Tsjekkiske myndigheters plan for integrering av rom

Gjennom EØS-midlene støtter Norge opp om den felles europeiske innsatsen for å bedre romfolks levekår. Tsjekkia er et prioritert land. Ett av programmene er nylig lansert. Dette programmet retter seg i hovedsak inn mot holdningsskapende arbeid.

  • Nasjonal kampanje rettet mot ungdom mellom 15-25 år om rasisme og hatkriminalitet i det tsjekkiske samfunnet gjennom personlige vitnesbyrd fra romfolk
  • Kurs og undervisningsopplegg for 650 lærere, politi og lokale myndigheter i regionene Ústí nad Labem og Mähren-Schlesien for å gjøre dem bedre rustet til å forebygge og bekjempe ekstremisme og rasisme.
  • Undersøkelse av migrasjon og privat utlånsvirksomhet blant innbyggerne i de ekskluderte ghettoene.

Programmet er finansieres med om lag 1,2 millioner euro i EØS-midler.

     Les mer: Nettside for alle programmer i Tsjekkia

Romfolk står overfor utfordringer på en rekke ulike områder. For å bidra til positive endringer er nødvendig å rette innsatsen mot en rekke sektorer samtidig. I Tsjekkia er derfor romfolk målgruppe i flere programmer, inkludert programmene for barn og unge, Schengen/politisamarbeid, likestilling, sivilt samfunn og kultur.

Til toppen