Ruster Samferdsels-Norge for framtiden

Innlegg i Bergensavisen og Bladet Vesterålen 17. oktober 2014.

Mer vei, mer jernbane og bedre nasjonal skipsfart, kraftig økning i vedlikehold og mange nye investeringer.

Mer vei, mer jernbane og bedre nasjonal skipsfart, kraftig økning i vedlikehold og mange nye investeringer.

Bevilgningsnivået er rekordhøyt. Sammenlignet med budsjettforslaget for 2014 fra rødgrønn regjering, er H/Frps budsjettforslag nesten 15 prosent høyere. Det reflekterer våre valgløfter om å satse spesielt sterkt innen samferdsel.

Det ligger en klar prioritering i bunn. Vi skal ha rasjonell fremdrift på prosjekt som allerede er i gang, slik at vi behandler skattebetalernes penger med respekt. I tillegg iverksetter vi store veiprosjekter over hele landet. Flere store veiprosjekter som i utgangspunktet har hatt høy bompengeandel, kan startes opp med statlige bevilgninger.

Drift og vedlikehold av dagens infrastruktur skal ha reelt høy prioritet. Over mange år har vedlikeholdsetterslepet økt på vei og bane. I 2015 endres dette. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på vei stoppes og reduseres. På jernbanen mangler vi bare litt for å kunne gjøre det samme.

Store nye investeringsprosjekter får en rask fremdrift. Prosjektet for fergefri E39 får midler til planlegging av mange fjordkryssinger. På jernbanesiden ligger bevilgningene til Follobanen langt foran det som var forutsatt etter to år i Nasjonal transportplan.

Vi bedrer pendlerreisene ved å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt. På Sørlandsbanen kommer det nytt og bedre togtilbud med langt flere avganger, og Trønderbanen utvides til Melhus. Det skal kjøpes inn flere vognsett i NSB til bruk på Østlandet og Jærbanen fra 2015 og 2016. Og med midler til Fornebubanen oppfyller vi ambisjonen om at staten bør bidra med inntil 50 prosent av kostnadene ved store investeringer i infrastruktur for kollektivtransporten i de fire største byene.

Ansvaret for havner og kyst ble overført Samferdselsdepartementet etter regjeringsskiftet. Resultatet er storsatsing hvor flere viktige prosjekter på kystområdet startes opp, spesielt rundt farleder. Og etter mange år med utredninger og papirmølle, starter nå det fysiske arbeidet med U 864.

Fylkesveiene er blant de mange budsjettvinnerne. Det foreslås 272 mill. kroner (over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett) for å bedre tunnelene på fylkesveiene og ca. 500 mill. kroner mer enn de rødgrønne til opprustning av fylkesveiene.

Skredsikring på fylkesveiene videreføres. Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen videreføres i 2015, og at investeringsrammen økes fra 2 mrd. kroner til 3 mrd. kroner. Til sammen utgjør dette et betydelig løft.

Vi vil kombinere økte bevilgninger med en gjennomgripende reform av sektoren, for slik å få fart på utbyggingshastigheten og få bedre effekt ut av ressursbruken. Til det nye investeringsfondet settes det av hele 40 mrd. kroner, slik at det nå totalt er 70 mrd. i fondet.

Dermed ligger vi allerede foran vår egen ambisjon om 100 mrd. i løpet av 5 år. Det planlagte vegutbyggingsselskapet skal etter planen etableres i løpet av 2015. Dette vil gi en mer stabil og forutsigbar finansiering og planlegging av viktig infrastruktur. Vi fortsetter dessuten arbeidet med jernbanereform, nasjonal havnestrategi og for en bompengereform.

Med andre ord: Vi både vil og må måles på det vi gjør. Og da bør man ikke bare se på at vi bevilger mer penger enn forgjengerne, men også på at vi er i ferd med å organisere sektoren på en ny og langt bedre måte enn tidligere.