Samferdselsministeren med tiltak mot dårlig skodde vogntog

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok tirsdag 4. mars i en interpellasjonsdebatt i Stortinget om tunge kjøretøy på norske vinterveger. Han pekte på at regjeringen på kort tid har satt i gang en rekke tiltak mot dette problemet og arbeider med flere.

Her er samferdselsministerens tiltak:

 • Økt kontroll: Antall kontroller er tredoblet i vinter som følge av en tilleggsbevilgning til Statens vegvesen på tre millioner kroner.
 • Mer effektive kontroller:
  • Arbeider med å sikre nødvendige hjemler i lovverket, blant annet å utvide hjemlene for å holde tilbake kjøretøy inntil bøter, forelegg og eventuelt gebyrer er betalt (endring av vegtrafikkloven § 36b).
  • Arbeider med å åpne for bruk av hjullås for å sikre at trafikkfarlige kjøretøy ikke kjører videre ulovlig etter kontroll.
 • Vinterdekk: Nye krav til vinterdekk og mønsterdybde (som forrige regjering vedtok) fikk virkning fra høsten 2013. Vil sende krav til vinterdekk også på tilhenger på EØS-høring, med tanke på å innføre dette fra høsten 2014.
 • Oppstillingsplasser: Vil etablere flere oppstillingsplasser for tunge kjøretøy ved kontrollpunktene, slik at kontrollørene får mulighet til å stoppe enda flere trafikkfarlige kjøretøyer.
 • Kontrollstasjoner: Vurderer døgnåpne kontrollstasjoner slik at sjåførene ikke kan spekulere i å kjøre over grensen på tidspunkter det ikke er kontroll.
 • Kontrollteknologi: Redusere unødvendig papirarbeid og gjøre det lettere for kontrollørene ved forbedring av kontrollteknologien. Nytt, forbedret kontrollverktøy tas i bruk denne våren. Arbeider med å videreutvikle mer effektive kontrollsystemer, som for eksempel automatisk skiltavleser, varmesøkende kamera for bremsekontroll.
 • Samhandling: Sørge for mer koordinert innsats fra kontrollinstansene - politi og Statens vegvesen – blant annet med tanke på skjerpet kontroll ved varsel om dårlige kjøreforhold. Har hatt møter med politisk ledelse i Justisdepartementet og representanter for Utrykningspolitiet, Politidirektoratet og Vegdirektoratet. Etatene jobber med dette nå.
 • ”Vinterførerkort”: Vil ta opp mulighetene for å innføre særlige kompetansekrav for utenlandske sjåfører som skal kjøre i Norge vinterstid med visepresident og kommissær for samferdsel i Europakommisjonen Siim Kallas i møte i Brussel 6. mars. Les forhåndsbrevet som er sendt Kallas. I dette møtet vil samferdselsministeren også ta opp problemet med falske førerkort.
 • ”Trygge trailere”: Transportørene må stille krav til kvalitet på kjøretøy og hos sjåførene. Vegdirektoratet vil innføre konseptet ”Trygge trailere” over hele landet, der bedrifter som skal ha gods transportert får opplæring av Statens vegvesen i enkle kontroller av vinterutrustning, mens sjåførene får bevis for utført kontroll, informasjonsmateriell om å kjøre på norske vinterveger osv.
 • Kabotasjegruppe (kabotasje = transport hvor en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser): Sosiale utfordringer knyttet til ulike lønns- og arbeidsforhold i transportnæringen kan føre til redusert trafikksikkerhet. En arbeidsgruppe med representanter for vegtransportnæringen og relevante myndigheter arbeider med å beskrive markedssituasjonen og identifisere utfordringer, særlig knyttet til kabotasjeregelverket. Gruppen kommer med sine anbefalinger i nær framtid.
   

Det var leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Linda Hofstad Helleland (H) som tok initiativet til interpellasjonen om trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til dårlig skodde vogntog på norske vinterveger.

 

Til toppen