Samferdselsministeren mottok rapport om sårbarhet og beredskap i godstransporten

- Myndighetene må legge til rette for en effektiv og pålitelig godstransport – også i krisesituasjoner. I denne rapporten får vi forslag til hvordan det kan gjøres. Det er bra, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Myndighetene må legge til rette for en effektiv og pålitelig godstransport – også i krisesituasjoner. I denne rapporten får vi forslag til hvordan det kan gjøres. Det er bra, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

I rapporten som er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, pekes det på flere mulige tiltak for å styrke kontinuiteten i godstransport i krisesituasjoner og ved langvarige driftsforstyrrelser. Noen av forslagene er:

  • en generell opprustning av infrastrukturen,
  • at transportmyndighetene i større grad legger til rette for dispensasjoner fra regelverk som vanskeliggjør utnyttelse av transportkapasitet i krisesituasjoner
  • styrket samarbeid mellom myndighetene som forvalter transportsystemet og transportnæringen
  • tydeligere innslag av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn i en tidligere fase av planprosessen ved større infrastrukturprosjekter

- Rapporten er omfattende, og jeg registrerer at flere av forslagene er i tråd med saker og prosesser som departementet allerede er godt i gang med, sier Solvik-Olsen.

- Det gjelder ikke minst anbefalingen om en generell opprustning av infrastrukturen. Med vårt forslag til statsbudsjettet for 2015 reduseres vedlikeholdsetterslepet på veg for første gang på flere tiår. På jernbane sørger vi for at vedlikeholdsetterslepet ikke vokser.

- Vi er også godt i gang med å se nærmere på hvordan beredskapshensyn på en fornuftig måte kan trekkes inn i en tidligere fase av store planprosesser. Til slutt er regelverksforenklinger noe denne regjeringen er opptatt av. Jeg synes derfor det høres fornuftig ut at transportmyndighetene tar en gjennomgang av mulighetsrommet på dette området, sier samferdselsministeren.

Rapporten drøftet i Transport- og logistikkforum i dag
Rapporten ble drøftet i Transport- og logistikkforum, som hadde møte i Samferdselsdepartementet i dag. Statsråden ledet selv møtet, som samler aktører fra blant annet godsnæringen.

I dagens møte fikk deltakerne anledning til å kommentere rapporten og komme med innspill til videre arbeid.

- Signalene fra næringen er nyttig. I tillegg vil jeg nå sende rapporten på høring til underlagte transportetater med flere, for å få deres synspunkter. Konkrete oppfølgingstiltak må vi komme tilbake til når relevante aktører og etater har gitt sine tilbakemeldinger, sier Solvik-Olsen.

Rapporten Sårbarhet og beredskap i godstransport er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt og en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra departementet, underlagte etater og godstransportnæringen. Rapporten kommer med forslag til tiltak som skal styrke samferdselssektorens evne til å kunne opprettholde godstransport i situasjoner med langvarig svikt i viktige godsterminaler, havner, veg- og jernbanestrekninger.

Til toppen