Savner en generasjon i europeisk politikk

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Av 766 folkevalgte i Europaparlamentet er kun to av dem under 30 år. I forkant av valget 22.-25. mai snakkes det om en generasjon som mangler i europeisk politikk.

Konstantinos Kyranakis, Javor Benedek og Sandra Petrovic Jakovina deltok på EPC-seminaret i Brussel. Sistnevnte er parlamentariker. Foto: Maria Hoel, EU-delegasjonen

Av 766 folkevalgte i Europaparlamentet er kun to av dem under 30 år. I forkant av valget 22.-25. mai snakkes det om en generasjon som mangler i europeisk politikk. Lav representasjon av unge, mangel på informasjon, lite politisering og en ikke-eksisterende europeisk debatt trekkes fram som årsaker.

Dette er første artikkel i en serie om valget til Europaparlamentet i slutten av mai. I tiden frem til valget kommer vi til å publisere ulike artikler som tar for seg forskjellige sider ved valget. Følg med!

Under Europaparlamentsvalget i 2009 valgte kun 30 prosent av unge europeere å bruke sin stemmerett. Samtidig er kun 57 av 766 folkevalgte i parlamentet under 40 år. Tallene antyder at yngre generasjoner ikke er tilstrekkelig representert og involvert i EUs demokratiske arena. Dette var tema for debatt da European Policy Centre arrangerte et seminar i Brussel denne uka.

I en undersøkelse utført av Futurelab Europe i januar 2014 ble unge i Europa mellom 16 og 31 år spurt om følgende: om de planlegger å stemme ved valget 25. mai, hvilke politiske temaer de anser som viktige, hva de tenker om EU og hva som motiverer dem/ville motivert dem til å stemme.

I overkant av 1100 unge mennesker fra 30 ulike land svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen ble utført for å forstå hvilken kjennskap unge har til EU og valget.

Avgjørelser tas uten unge
I sitt innlegg la kommissær for arbeid, sosialpolitikk og inkludering László Andor vekt på at det bør være sterkere representasjon av unge mennesker i EUs folkevalgte organ og at mangelen på unge utgjør et problem.

– Når unge ikke er representert vil avgjørelser tas uten dem og på bekostning av dem. Unge må delta når det handler om dem, for eksempel når det tas avgjørelser om utdanning og arbeidsledighet. Informasjon må gis og unge må opplyses om politikk som direkte påvirker dem, hva angår den monetære union eller den økonomiske krisen, sa László Andor.

Videre kom Andor med eksempler på hva som gjøres for å nå ungdom i Europa. Blant tiltakene som ble nevnt var det europeiske ungdomsparlamentet der unge politikere forbereder seg på å delta i europeisk politikk. I lys av krisen er «Youth on the Move» innført for å sikre unges mobilitet og ungdomsgarantien innført for å sikre unge et tilbud om jobb, lærlingplass eller videre utdanning innen fire måneder etter de ble ledige eller avsluttet utdanning.

Flere paneldeltakerne og tilhørere tok opp likegyldighet og den manglende tilliten unge har til EUs institusjoner. Dorit Fauck og Sandra Grindgärds fra Futurelab Europe presenterte fem faktorer som forklarer mangelen på engasjement blant unge.

Mangel på en europeisk debatt
– Europeisk politikk er ikke politisert nok, det mangler en europeisk debatt, for få unge er representert i politiske organer og partier, det er lite diskusjon om temaer som unge er interessert i og informasjonen som gis er ikke tilstrekkelig. Europeiske valg må handle om europeisk og ikke nasjonal politikk. Vi må øke innsatsen for å verve unge og gi tydelig informasjon, sa Fauck og Gringärds.

I panelet satt Javor Benedek, som stiller til valg for de grønne, Konstantinos Kyranakis, president i Youth European People’s Party, og parlamentariker Sandra Petrovic Jakovina. Sistnevnte trakk fram at det å være en ung kvinne på 29 år i Europaparlamentet ikke er enkelt.

– Én ting er å bli valgt, men det er vanskelig å holde seg i politikken. Du kan være en skinnende stjerne og så forsvinne helt. Unge er ikke anerkjent som dyktige nok til å ta store beslutninger, sa Jakovina.

Benedek trakk fram at mangel på ung deltakelse i europeisk politikk i bunn og grunn er et problem for hele EU-prosjektet.

– De fleste unge ser på EU som et uforståelig og byråkratisk system. De forstår ikke at det europeiske prosjektet handler om deres framtid, sa Benedek.

Ungdomsparti ønsker et enklere EU
Kyranakis trakk fram at forandring er nødvendig. Ungdomspartiet mener at hele EU-systemet må forenkles fordi systemet er for komplisert og kostnadskrevende. Forenklingen innebærer at generaldirektoratene i Europakommisjonen må bort og erstattes med nasjonale lovgivere, at Europaparlamentet må gis mer makt og at omfattende trilogforhandlinger ikke kan fortsette.

– Det er ikke tallene som er alarmerende, men prosessen som fører til dem, sa Kyranakis.

Fra publikum ble det stilt spørsmål om de unge parlamentarikerne lykkes med å nå unge velgere med sine kampanjer.

– Mitt inntrykk er at unge vet hva som skjer, men at de ikke er sikre på om de vil stemme. Jeg bruker sosiale medier og snakker med unge direkte for å nå fram, sa Jakovina.

Ifølge undersøkelsen sier 60 prosent av de unge at de planlegger å stemme ved årets valg i Europaparlamentet. Undersøkelsen viser videre at unge mennesker føler at de er lite informert om hvordan EUs institusjoner fungerer og om valget, inkludert relevante valgprogram og kandidater i deres valgkrets.

Se også:

Les hele rapporten Futurelab Europe har utarbeidet

Les mer om EUs Youth Guarantee

Les mer om European Youth Parliament

Finn ut hvilke medlemmer av Europaparlamentet som deler dine synspunkter

Til toppen