Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sjømatnæringens bidrag til verdiskaping øker

SINTEF har målt verdiskapingen fra norsk sjømatnæring siden 2004. – De siste analysene dokumenterer at norsk sjømatnæring bidrar til stadig flere jobber og økt verdiskaping. Utviklingen er lovende, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

SINTEF har målt verdiskapingen fra norsk sjømatnæring siden 2004. – De siste analysene dokumenterer at norsk sjømatnæring bidrar til stadig flere jobber og økt verdiskaping. Utviklingen er lovende, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

-Selv om verdiskapingen i fangst og oppdrett i stor grad påvirkes av prisene som oppnås for sjømaten, så gir næringen opphav til økende verdiskaping hos leverandørene av varer og tjenester. Dette bekrefter at leverandørindustrien til norsk sjømatnæring vokser, og at disse bedriftene blir en stadig større aktør i norsk næringsliv, sier Aspaker.

Analysene viser at norsk sjømatnæring hadde en verdiskaping på 22,4 milliarder kroner i 2012 – og bidro til en verdiskaping hos leverandørene i Norge på hele 24,1 milliarder kroner, til sammen 46,5 milliarder kroner.
Analysen fra SINTEF viser at betydningen den norske sjømatnæringen har for norsk næringsliv øker.

Grunnet lavere priser på laks i 2012, ble den totale verdiskapingen fra sjømatnæringen redusert i 2012 i forhold til toppåret i 2010. Totalt har verdiskapingen i næringslivet som leverer utstyr og tjenester til sjømatnæringen økt fra ca.12 mrd. NOK i 2004 til 24 mrd. NOK i 2012.

SINTEFs analyse er basert på 2012-tall. Med den prisøkningen norsk sjømatnæring erfarte i 2013, vil verdiskapingen være høyere i 2013 enn 2012. Selv om samlet kvantum ble redusert i 2013 sammenlignet med 2012, gikk eksportprisene for fisk opp med hele 22,2 prosent.

• Lenke til den nasjonale analysen (FHFs nettsider)
• Lenke til regionale analysen


Momenter fra den nasjonale analysen

Verdiskapingen i sjømatnæringen på 46,5 milliarder i 2012
Totalt hadde den norske sjømatnæringen, inkludert leverandørene en verdiskaping i form av bidrag til BNP på 46,5 milliarder norske kroner, en sysselsetting på ca. 47 400 årsverk og en produksjonsverdi på ca.156 mrd. NOK i 2012.

Havbruk: Økning i sysselsetting, men nedgang i verdiskaping
Den havbruksbaserte verdikjeden sysselsatte i 2012, inkludert ringvirkninger, ca. 23 600 årsverk. Dette er en økning på ca. 2000 årsverk fra 2010. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) fra den havbruksbaserte verdikjeden var i 2012 ca. 23,7 mrd. NOK. Dette er en nedgang fra 2010 og 2011 som i stor grad skyldes lavere priser per kilo for oppdrettet laks og ørret. Siden prisene for laks og ørret var betydelig høyere i 2013, vil verdiskapingen fra havbruk være høyere i 2013.

Fiske: betydelig oppgang i verdiskapingen
Den fiskeribaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger i 2012 ca. 24 700 årsverk totalt. Dette er en økning sammenlignet med tall for 2010. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) fra den fiskeribaserte verdikjeden var i 2012 på ca. 23,8 mrd. NOK. Dette er en betydelig oppgang på ca. 3 mrd. NOK fra 2010. Økningen er hovedsakelig knyttet til økt verdiskaping hos leverandørene. En andel av økningen skyldes også økt gjennomsnittspris på villfisk, noe som oppveide at fangstet kvantum ble redusert fra 2010 til 2012

Høy verdiskaping per sysselsatt i sjømatnæringen
Et annet perspektiv på den enkelte næring sitt bidrag i nasjonale økonomien, er verdiskaping per årsverk. Verdiskaping (bidrag til BNP) per årsverk i sjømatnæringen viser svært forskjellig utbytte av arbeidskraften som benyttes. Gjennomsnittlig verdiskaping per årsverk for alle næringer (Fastlands-Norge) var i 2012 ca.0,83 mill. norske kroner. Fiske og fangst og havbruk viser en verdiskaping/¬årsverk godt over gjennomsnittet i Fastlands- Norge i 2012, med henholdsvis 1,21 mill. og 0,97 mill. NOK/årsverk. Fiskeforedling hadde en verdiskaping på 0,68 mill.

Momenter fra den regionale analysen

Verdiskapingen i sjømatnæringen i Nord-Norge
Finnmark, Troms og Nordland hadde en verdiskaping (inkludert tilknyttede næringer gjennom verdikjeden) på om lag 16,1 mrd. kroner i 2012 og skapte vel 18 200 årsverk. Dette er en svak reduksjon i verdiskapingen fra 2010 og en økning i sysselsetting på 1 100 årsverk fra 2010. Nord-Norge er med dette den største sjømatregionen i Norge i 2012 - målt i både verdiskaping og årsverk.

Verdiskapingen i sjømatnæringen i Midt-Norge
Møre-og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag hadde totalt en verdiskaping (inkludert tilknyttede næringer gjennom verdikjeden) på om lag 13,7 mrd. kroner i 2012, og skapte vel 14 700 årsverk. Verdiskapingen hos leverandørene økte med vel 0,8 mrd. kroner fra vel 6,2 mrd. kroner 2010 til i underkant av 7 mrd. kroner i 2012. Verdiskapingen økte særlig hos leverandørene i egen region.

Verdiskapingen i sjømatnæringen på Vestlandet
Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland hadde en verdiskaping (inkludert tilknyttede næringer gjennom verdikjeden) på om lag 15,6 mrd. kroner i 2012 og skapte vel 16 000 årsverk. Dette representerer en økning på 1,9 milliarder NOK og 2 700 årsverk fra 2010. Verdiskapingen hos leverandørene økte med vel 3,2 mrd. kroner fra 2010 til totalt 9,5 mrd. kroner i 2012, og viser at Vestlandet har en svært godt utviklet leverandørindustri.

 

Til toppen