Kartlegging av skogressurser i Nordland

I samråd med kommunene og andre aktører i skogbruket er det nå utarbeidet en ny «Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Nordland 2014-2030».

Det viktigste målet med skogbruksplanleggingen er å få taksert hvor ressursene står, og ut fra dette understreke behovet for økt aktivitet i nordlandsskogbruket.

Det produktive skogarealet i Nordland er 6,01 millioner dekar, fordelt på 10 650 eiendommer over 25 dekar, og rundt 4000 av skogeiendommene i Nordland er større enn 250 dekar. Kun 7 av 44 kommuner har i i dag en tilfredsstillende dekning av skogbruksplaner med miljøregistreringer.

Hogst av Sitkagran på Nesna i Nordland. 70 prosent andel sagtømmer - viktig å vite hvor verdiene står.
Hogst av Sitkagran på Nesna i Nordland. 70 prosent andel sagtømmer - viktig å vite hvor verdiene står. (Foto: Geir Sund, Fylkesmannen i Nordland.)

 

Til toppen