Slår sammen avklarings- og oppfølgingstiltak

Sammenslåingen vil gi et enklere tiltakssystem som er mer tilpasset brukernes behov.

Arbeidsmarkedstiltakene avklaring og avklaring i skjermet virksomhet slås sammen til et nytt avklaringstiltak, og tiltakene oppfølging og arbeid med bistand slås sammen til et nytt oppfølgingstiltak med virkning fra 1. januar 2015. Tjenestenes formål, innhold og målgruppe endres ikke som følge av omleggingen. 

Endringsforskrift ble vedtatt 17. oktober 2014. Saken er omtalt i Prop 1 S (2014-2015) fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Forskriften er publisert på Lovdatas nettsider

Endringen innebærer at de nevnte tiltakene vil bli anskaffet gjennom anbudskonkurranser. På den måten får flere aktører mulighet til å bidra i arbeidet med å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne inn i jobb.

En bredere drøfting av behovet for endringer i de arbeidsrettede tiltakene kommer i varslet melding til Stortinget om strategier og tiltak for at flere skal kunne ta del i ordinært arbeidsliv. Meldingen blir lagt fram i desember i år.

Overgangsordning

I forbindelse med forskriftsendringen ble det utarbeidet en overgangsordning både for berørte brukere og tiltaksleverandører. Brukere som deltar i de aktuelle ordningene når omleggingen trer i kraft fra årsskiftet, skal sikres et arbeidsrettet tilbud i tråd med det som er avtalt mellom bruker og Arbeids- og velferdsetat. Det vil bli en overgangsperiode på inntil to år for berørte bedrifter. Overgangsordningen er omtalt i den nevnte endringsforskriften.

Til toppen