Starter arbeidet med uavhengig klagenemnd i konkurransesaker

I Sundvolden-erklæringen står det at regjeringen vil styrke Konkurransetilsynet ved å opprette en uavhengig klagenemnd for konkurranse. Arbeidet er nå i gang.

I Sundvolden-erklæringen står det at regjeringen vil styrke Konkurransetilsynet ved å opprette en uavhengig klagenemnd. Arbeidet er nå i gang.

Hovedformålet med en uavhengig klagenemnd er å sikre effektiv faglig overprøving av Konkurransetilsynets vedtak, på en måte som vekker tillitt både hos sakens parter og i allmennheten.

I statsråd 9. mai ble det oppnevnt et eget ekspertutvalg på konkurranserettsområdet. Utvalget skal jobbe mot etableringen av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. Leder av utvalget er advokat Siri Teigum, som har omfattende erfaring med konkurranserett. Utvalget vil ellers bestå av fem medlemmer med relevant bakgrunn og erfaring.

Utvalget står fritt til å ta opp de problemstillinger som det selv finner hensiktsmessig. Det skal vurderes to ulike organisatoriske løsninger for klageorganet. Det første alternativet er å etablere en egen nemd som kun behandler klager over Konkurransetilsynets vedtak. Det andre blir å vurdere å legge klagemyndigheten til det eksisterende Markedsrådet, som i så fall må tilpasses faglig og organisatorisk.

I dag er det slik at Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for Konkurransetilsynets vedtak. En utfordring ved dagens ordning er at klagesaksbehandlingen i departementet kan oppfattes som politisk styrt, noe som svekker tilliten til systemet og partenes rettsikkerhet. Etableringen av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker vil kunne fjerne utfordringene ved dagens ordning.

Utvalget leverer innstillingen i oktober 2014.

Til toppen