Starter utredningen for Grenlandsbanen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å starte arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen).

Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å starte arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen). 

– En mulig ny bane vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og bidra til at Vestfold, Grenland og Agder utvikles til én felles bo- og arbeidsmarkedsregion. En sammenkobling er også interessant for godstransport med jernbane. Med denne KVUen vil vi få anbefalinger om hvordan transportutfordringene i denne korridoren best kan løses i et langsiktig perspektiv. Arbeidet som nå settes i gang samt etterfølgende kvalitetssikring, vil gi et godt beslutningsgrunnlag for veien videre, og inn i arbeidet med neste transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er et omfattende utredningsarbeid som Jernbaneverket starter opp høsten 2014. Det tas sikte på at KVUen ferdigstilles innen 1. april 2016.

Grenlandsbanen
En sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen) vil dersom prosjektet blir realisert bety en ny bane på om lag 60 km fra Porsgrunn og sørover.

Les brevet til Jernbaneverket.