Statsborgerseremoni i Oslo Rådhus

Søndag 6. april 2014

Kjære nye statsborgere,
Kjære vertskap,

Som statsråd med ansvar blant annet for statsborgerskapsfeltet, er det en stor ære for meg å få lov til å holde tale for dere. Gratulerer med dagen. Det er tross alt ikke hver dag man får et nytt statsborgerskap. 

Jeg ser at mange har stilt opp pent kledd til denne høytidelige markeringen i denne praktfulle salen.

 

Velkommen til det norske fellesskapet

Det stilles flere krav til dere for å få norsk statsborgerskap, og jeg synes det er riktig at statsborgerskapet henger høyt. 

For mange av dere er antakelig denne dagen en merkedag på lik linje med andre store begivenheter i livet. For noen av dere er det å bli norsk statsborger slutten på noe og starten på en ny epoke. Det er en viktig beslutning som innebærer at dere er en del av Norge. En slik tilhørighet skaper forventninger til dere, men også til Norge. 

Å få et nytt statsborgerskap betyr samtidig ikke at man må glemme sin opprinnelige identitet, selv om man nå hører til i et annet samfunn. 

Som integreringsminister er jeg opptatt av at de som bor her lovlig raskt skal integreres, og at de som fyller kravene til statsborgerskap blir norske statsborgere. 

Til dere vil jeg si: velkommen til det norske fellesskapet. Et fellesskap som er bygget på likhet, frihet og muligheter for deltakelse. 

-

Som norske statsborgere slutter dere opp om grunnleggende verdier som det norske samfunnet bygger på: Demokrati, likestilling og likeverd, toleranse, ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet.

Det er et verdivalg som forplikter en hver norsk statsborger. Disse verdiene sikrer likeverd for alle uansett bakgrunn. Å følge disse verdiene betyr også å ha felles utgangspunkt, som vi deler med alle andre innbyggere av nasjonen Norge. Disse grunnleggende verdiene gir oss en felles plattform til å fungere sammen og utvikle oss som samfunn.

De grunnleggende verdiene står sentralt i Grunnloven vår som fyller 200 år i år. Det betyr at årets 17. mai, om drøyt en måned blir veldig spesiell. Grunnloven vår er den nest eldste i verden, etter den amerikanske grunnloven. Det er også spesielt for dere som har blitt norske borgere i dette jubileumsåret.

-

Dere er ikke nye i Norge. Dere kjenner allerede det norske samfunnet. Dere kjenner også til at integrering er et viktig tema i den offentlige debatten i Norge. Det er også veldig viktig tema for meg. Jeg vil oppfordre dere til å delta aktivt i denne debatten og ellers i samfunnet. 

I mine reiser rundt omkring i landet møter jeg mange engasjerte og flinke personer med innvandrerbakgrunn som vil bidra i sitt lokalsamfunn. Mange deltar i frivillige organisasjoner, i idrettslag, i politikken og i nabolaget. 

Et godt eksempel er Musa Anderssen fra Bardu i Nord Norge. I januar i år fikk Musa prisen Årets forbilde. Han kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker fra Kenya da han var 17 år gammel. I dag er han godt integrert i sin hjem kommune. Han har arbeidet og stått på for seg selv, familien og ikke minst samfunnet rundt ham selv. Ved siden av jobben på Setermoen asylmottak, er Musa aktiv som frivillig i flere forskjellige aktiviteter for barn og unge – alt som basket, zumba, leirdueskyting, ishockey, jakt og fiske og revy. Musa Anderssen og hans familie er i tillegg avlastningshjem for barnevernet. 

Med sitt engasjement viser Musa hvordan det er mulig å lykkes og samtidig gi tilbake til samfunnet i form av et brennende engasjement for barn og unge. 

Jeg ønsker at enda flere engasjerer seg. Jeg håper å møte på noen av dere neste gang jeg besøker deres lokalsamfunn.

-

Alle innbyggere i Norge er forpliktet til å bidra etter evne. Det forventes at vi forsørger oss selv og våre familier. Vårt bidrag sikrer velferden til oss selv og fellesskapet.

Regjeringen er derfor opptatt av at alle innbyggere deltar og bidrar ved å bruke ressursene sine i arbeids- og samfunnslivet. En viktig del av integreringspolitikken er å øke sysselsettingen blant innvandrere. Arbeid er ikke bare økonomisk trygghet. Gjennom deltakelse i arbeidslivet, bygges også vår identitet og menneskeverd.

Dere har sikkert merket at det norske språket er nøkkelen til å lykkes i arbeidslivet og ellers i samfunnet. Å mestre det norske språket åpner mange muligheter. Det gjelder ikke minst for barna våre. Forskningen viser at foreldre som mestrer språket er viktige ressurser for sine barns skoleutvikling. Bruk det som en motivasjon at deres innsats får betydning for generasjonene som kommer.

-

Barna er vår fremtid. Foreldre skal sørge for at barna deres får en god oppvekst. Våre barn trenger å oppmuntres til å bruke sine evner og muligheter. Det er mulig gjennom et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole.

Det er viktig at barn lærer norsk før de begynner på skolen. Derfor vil jeg oppmuntre til at barn som ikke snakker norsk hjemme går i barnehagen. Mye tyder på at barnehagedeltakelse kan bidra til at det blir lettere å fullføre utdanningen og gjennom det få seg jobb senere i livet.

Jeg synes også at barn bør få anledning til å omgås og leke med jevnalderende. Barn bør også få lov til å ta egne valg. Jeg er sterkt imot press eller tvang fra foreldre eller nær familien. Samtidig er det viktig at vi gir hjelp og støtte til familier som har problemer med å gi barna en god oppvekstsituasjon. Barnevernet og helsestasjon er der for å hjelpe familier som har utfordringer. 

For mange av dere er det å bli norsk statsborger en overgang til større grad av trygghet. Nå vil dere oppleve at det blir lettere å reise til steder som dere hadde vanskelig for å reise til. At dere er norske statsborgere viser at dere har fylt de kravene statsborgerloven stiller. Dere har grunn til å være stolte over det dere har oppnådd.

 

Til slutt vil jeg gjerne si: Gratulerer med dagen.