Storstilte investeringsplaner for europeisk transportinfrastruktur

Rapport fra samferdselsråd Camilla Ongre, EU-delegasjonen

Europakommisjonens transportkommisær fortalte Europaparlamentets transportkomité 2. desember at Juncker-pakken skal tilrettelegge for investeringer på over 100 milliarder euro i europeisk transportinfrastruktur. Samferdselsråd Camilla Ongre rapporterer.

Transportkommisær Bulc i samtale med Europakommisjonens president Juncker. Investeringer i transportinfrastruktur blir en viktig del av Junckers investeringspakke på 315 milliarder euro. Foto: The European Union 2014

Europakommisjonens transportkommisær Violeta Bulc var 2. desember i Europaparlamentets transportkomité (TRAN) og redegjorde for Junckers investeringspakke som ble lagt fram 26. november.

Bulc understreket at hun støtter planen fullt ut og at planen er viktig for at transportsektoren kan bidra til vekst og arbeidsplasser. Transportsektoren ser ut til å bli den sektoren som er tiltenkt den største andelen av den totale pakken på 315 milliarder euro. Ifølge Bulc er målet at transportsektoren skal tiltrekke seg investeringer på over 100 milliarder euro over tre år.

Satsningsområder
Bulc viste til tre ulike pilarer som er viktige for transportsektoren i planen:
- Nytt europeisk fond for strategiske investeringer
- Etablering av en troverdig prosjektvei som koples til et program for å assistere og veilede prosjektene – uten hjelp og støtte får man ikke bra prosjekter
- En ambisiøs plan for å forbedre regelverket slik at det legges til rette for investeringer. Om det ikke finnes klare og gode rammer for investeringene, vil ikke investorene være med.

Investeringsbehovet i transportsektoren er enormt. Studier gjort knyttet til de ni europeiske TEN-T transportkorridorene, viser at behovet er på mer enn 75 milliarder euro hvert år. Det trenges altså mye mer penger enn det som ligger i investeringspakken.

Det er særlig viktig å investere i grønnere transport – jernbane og innenlands vannveier. Flaskehalser må fjernes og det må skapes et bedre og mer effektive grenseoverskridende transportsystem. Det er nødvendig med bedre infrastruktur for grønnere transport, f.eks. ladestasjoner og infrastruktur for flytende gass.

Urban transport krever store investeringer.  Det er i storbyene det er mest trafikk og høyest utslipp. Det er nødvendig å utvikle smarte transportsystemer og det kreves store investeringer for å tilpasse transportsektoren til den 21. århundrets behov.

Bulc understreket at den nye investeringsplanen utgjør et tillegg til de øvrige ordningene som allerede finnes for transportsektoren.

Utfordring å finne gode prosjekter
Investeringsplanen dreier seg ikke bare om å skaffe penger til investeringer, men også om å identifisere de rette prosjektene og gi tilstrekkelig hjelp og veiledning slik at prosjektene kan gjennomføres. Dette blir en av hovedutfordringen.

Bulc er ikke bekymret for penger, men for prosjektene – her gjenstår mye arbeid. Det er nødvendig å identifisere prosjekter som er i tråd med de tre hovedkriteriene:
- Prosjekter med klar «EU-added value, som betyr at de må støtte målene om smart og grønn transport
- Prosjekter som er økonomisk gjennomførbare og som gir høy sosialøkonomisk avkastning
- Prosjekter som kan påbegynnes innen tre år.

Prosjektene kan bare bli virkelige dersom det rette regelverket er på plass. Det er viktig å redusere byråkrati, skape forutsigbare rammer og ha enkel og tydelig lovgivning.

Bulc viste til at da Juncker presenterte investeringsplanen, fokuserte han på tre områder innen transportsektoren som er viktige å gjennomføre:
- Den fjerde jernbanepakken
- Single European Sky
- Blue belt-initiativet (forenkling av tollprosedyrer for sjøtransport)

Dette er viktige initiativer for å få på plass investeringer i sektoren og også en del av Junckers oppdrag til Bulc.

Kommentar
Det har vært ytret stor skepsis til om det er mulig å fremskaffe 315 milliarder euro til prosjekter med slik høy risiko. Det er videre ikke åpenbart at man klarer å identifisere gode nok prosjekter innen transportsektoren. De vanskelighetene man har hatt med å identifisere gode CEF-prosjekter knyttet til TEN-T, vil ikke bli mindre for prosjektene omfattet av investeringspakken. Både kravene til «EU-added value», krav til høy avkastning og rask gjennomføring kan gjøre det vanskelig å finne gode prosjekter.

 

Til toppen