Strukturendringer i landbruket

Norsk senter for Bygdeforskning inviterer til et seminar om strukturendringer i landbruket med ferske resultater fra forskningsprosjektet Structures. Seminaret finner sted 10. mars kl. 10.00 – 14.00 i Forskningsrådetes lokaler i Stensberggata 26.

Norsk senter for Bygdeforskning inviterer til et seminar om strukturendringer i landbruket med ferske resultater fra forskningsprosjektet Structures. Seminaret finner sted  10. mars kl. 10.00 – 14.00 i Forskningsrådetes lokaler i Stensberggata 26. 

Påmeldingsfristen er 5. mars

I Structures har hovedfokus vært rettet mot et av de mest sentrale temaene innenfor landbruks- og bygdeforskningen: Årsaker til og virkninger av strukturendringer i landbruket, og hvordan disse strukturene endres over tid. Tidligere og samtidige strukturendringer har blitt studert nærmere innenfor følgende områder: eiendoms-struktur, økonomiske forhold i landbruket og landbrukshushold, bygdesamfunn og landskap.

Strukturutviklingen i landbruket påvirkes gjennom landbrukspolitikken ved lovgivning og økonomiske virkemidler. Resultatet er et landbruk dominert av forholdsvis små gårder sammenlignet med mange andre land i Europa. Strukturutviklingen på et aggregert nivå er likevel også i Norge at det over tid har blitt færre og større gårdsbruk og forskjeller mellom ulike regioner. I dette seminaret fokuserer vi spesielt på hvilke sammenhenger det er mellom landbrukspolitikken og strukturendringene.

Structures har vært et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning, Norsk institutt for skog og landskap, NILF, Institute for Food and Resource Economics ved Univesitetet i Bonn i Tyskland, James Hutton Institute i Skottland og The Thünen-Institute for Regional Development i Sveits.

Landbruks- og matdepartementet har finansiert prosjektet gjennom tildelinger til Norges forskningsråd (Natur og næring/BIONÆR) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) 2010-2013. Med vekt på samfunnsfaglig forskning bidrar prosjektet til ny og oppdatert kunnskap, som vil kunne gi nyttige innspill til politikkutvikling på området framover.

Til toppen