Styrker barns medvirkning

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker barns medvirkning i barnevernet og barns mulighet til å ha med seg en tillitsperson.

Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker barns medvirkning i barnevernet og barns mulighet til å ha med seg en tillitsperson.

- En viktig oppgave for meg som barneminister er å sørge for at barnevernet i større grad involverer barn og unge. Det vil øke barns rettssikkerhet. Retten til deltakelse er ett av hovedprinsippene i FNs barnekonvensjon. For å gi hjelp som er til barnets beste, må barnevernet legge til rette for samtale med barnet og lytte til hva barnet utrykker, sier statsråd Solveig Horne.

Fra 1. juni 2014 trådte en ny overordnet bestemmelse i barnevernloven i kraft. Den styrker barns medvirkning i alle forhold som berører barnet og sikrer at det tilrettelegges for samtaler med barnet. Loven åpner også for at barn kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Dette er presisert nærmere i en ny forskrift som trådte i kraft samme dag. Alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven omfattes av forskriften.  

- Jeg er svært glad for den nye ordningen med at barn som barnevernet har overtatt omsorgen for skal få muligheten til å ha med seg en selvvalgt tillitsperson. Tillitspersonen kan delta på møter når barnet selv ønsker det og skal være en støtte for barnet. En tillitsperson kan gi barnet en ekstra trygghet, slik at barnet lettere kan uttrykke sine meninger. Dette vil styrke barns medvirkning, sier Horne.

- Vi har mottatt mange viktige innspill til vårt arbeid med å styrke barns medvirkning i barnevernet. For å få til et godt regelverk og god praksis, må vi lytte til barn og unge som får hjelp fra barnevernet. Jeg håper at lovbestemmelsen og forskriften om medvirkning og barns mulighet til å ha med seg en tillitsperson, vil bidra til at flere barn og unge får lyst til å samarbeide med barnevernet og at avgjørelsene som fattes blir til barnets beste. Barn som er ”tatt med på råd” er også mer innstilt på å samarbeide, sier Horne.

Se den nye forskriften på Lovdatas nettsider.