Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrker barns rett til hjelp

Pålegg av hjelpetiltak på høring

Barnevernet får et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak sendes nå på høring. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

– Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv, og vi ønsker at barn skal vokse opp hos foreldrene sine, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. – Det er til det beste for barna at de som trenger det skal få mer hjelp i hjemmet. Det kan forhindre at barnevernet må overta omsorgen for barna på et senere tidspunkt. 

Nye hjelpetiltak

I høringsnotatet foreslår departementet at det skal kunne pålegges tre nye hovedkategorier av tiltak for en tidsbegrenset periode. Dette forutsetter at frivillige tiltak er forsøkt eller vurdert. 

  • Kompenserende tiltak
    Målet er å redusere belastninger hos barnet, i tillegg til å sikre barnet stimulering og deltakelse i aktiviteter. Tiltak vil være opphold i besøkshjem, avlastningstiltak, fritidsaktiviteter, leksehjelp eller bruk av støttekontakt.
  • Omsorgsendrende tiltak
    Målet er å gi foreldre hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling hos barnet. Tiltak vil være ulike former for foreldreveiledning.
  • Kontrolltiltak
    Målet er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Tiltak vil være urinprøver og meldeplikt, f. eks. oppmøte på avtalt sted eller krav til telefonkontakt med barneverntjenesten.  

– Å sette inn hjelpetiltak uten foreldrenes samtykke kan være inngripende for foreldrene og familien, men omsorgsovertakelse er enda mer alvorlig, sier barneministeren. – Hensynet til barna må veie tyngst, og derfor skal ikke foreldrene kunne avvise nødvendig hjelp.

Departementet mener rettsikkerhetshensyn taler for at beslutningsmyndigheten fortsatt bør ligge hos fylkesnemnda, men ber i høringsnotatet om innspill på dette. 

Mer tilsyn i hjemmet

I høringsnotatet foreslås det også å senke beviskravet for pålagt tilsyn i hjemmet. I dag kan tilsyn først pålegges når de strenge vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede. Med denne endringen får barnevernet mulighet til å iverksette tilsyn i hjemmet før situasjonen er blitt så alvorlig at omsorgsovertakelse er nødvendig.

Til toppen