Statsbudsjettet 2015

Styrket bemanning i straffesakskjeden

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å styrke bemanningen i straffesakskjeden neste år, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med om lag 420 millioner kroner.

For å styrke bemanningen i straffesakskjeden neste år, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med om lag 420 millioner kroner. 

– Regjeringen er opptatt av å skape balanse i straffesakskjeden. For å oppnå god og effektiv saksflyt gjennom hele straffesakskjeden ønsker vi å styrke grunnbemanningen i politiet, påtalemyndigheten og domstolene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Styrking av politiet

Regjeringen har som målsetting at det innen 2020 i snitt er to polititjenestemenn per 1000 innbyggere. For å legge til rette for at nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2015 skal kunne tilbys jobb i etaten, foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til politiet med 165 millioner kroner. Dette tilsvarer om lag 350 nye politistillinger. 

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge nær 200 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av de om lag 350 nye stillingene som opprettes  for å tilby alle nyutdannede fra PHS i 2014 jobb , samt helårsvirkningen av flere sivile stillinger som opprettes for å frigjøre politiårsverk.

– Med et opptak på 720 studenter i årene fremover ligger vi an til å nå målet i 2020. Økt grunnbemanning er avgjørende for å sikre at politiet kan levere gode tjenester i hele landet, sier Anundsen. 

Mer til påtalemyndigheten

Både politiet og Den høyere påtalemyndighet, det vil si stats- og riksadvokatembetene og Økokrim, er bekymret for kapasiteten og kvaliteten på etterforskningen og etterforskningsarbeidets status og generelle vilkår. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet med til sammen 51,4 millioner kroner.  Det setter påtalemyndigheten i stand til å ivareta sine primæroppgaver innenfor straffesaksbehandling – fagledelse og å føre saker for retten. I tillegg vil det legge til rette for at den høyere påtalemyndighet kan rekruttere og beholde dyktige merarbeidere ved å tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser. 

Økt kapasitet i domstolene

For å styrke kapasiteten i domstolene foreslår regjeringen å øke bevilgningene med 10 millioner kroner gjennom omprioritering innenfor justissektorens budsjettramme.