Svar på brev fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen

Angående svar fra departementet på budsjettspørsmål nr. 2 og 3 fra SVs fraksjon

Det vises til brev av 24. oktober angående svar fra departementet på budsjettspørsmål nr. 2 og 3 fra SVs fraksjon.

Statistikk over skattegrunnlag og utlignet skatt for kommuner og fylker er tilgjengelig i Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå.[1] Den vedlagte tabellen er hentet fra Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer og viser antall formuesskatteytere, grunnlag for formuesskatt og hvor mye det betales inn i formuesskatt til hhv. kommune og stat fra hver kommune.

Departementet publiserer også skattestatistikk fra siste tilgjengelig inntektsår i vedlegg til de årlige skatteproposisjonene. Tabell 2.2. i Prop. 1 LS (2014-2015) viser skattegrunnlag og utlignet skatt fordelt etter fylke.

Denne statistikken er imidlertid ikke egnet til å anslå hvordan skatteendringer fordeler seg mellom kommuner og fylker. Informasjon om skattegrunnlag og utlignet skatt er ikke tilstrekkelig for å utføre slike beregninger med en tilfredsstillende grad av treffsikkerhet. Hvordan grunnlagene fordeler seg på individnivå er av avgjørende betydning. Selv om to kommuner har like mange formuesskattytere og det samme samlede grunnlaget (skattepliktig nettoformue) vil de ikke nødvendigvis komme likt ut med endringene som foreslås. For eksempel kan den ene kommunen ha en stor andel av sine formuesskattytere rett over bunnfradraget, mens nettoformuen er jevnere fordelt blant formuesskatteyterne i den andre kommunen. Videre vil endringer i grunnlagene gjennom endrede ligningsverdier også komplisere beregningen.

Tilsvarende problemstillinger oppstår ved geografisk fordeling av andre skatte- og avgiftsendringer regjeringen foreslår. Departementet har på denne bakgrunn ikke utført beregninger der provenyet fra skatteendringer regjeringen foreslår, blir fordelt basert på geografi.

Med hilsen
Siv Jensen

Vedlegg


Til toppen