Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 220 fra stortingsrepresentant Karin Andersen

Statistisk sentralbyrå

Jeg viser til brev av 14. november vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Karin Andersen til skriftlig besvarelse:

«Statens hovedtariffavtale 5.9 Seniorpolitiske tiltak sier: Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden. I SSB planlegges nå nedbemanning med begrunnelse: vi har fått en skjev alderssammensetning og at vi på en del områder mangler riktig kompetanse. Mener finansministeren det er greit at staten sier opp eldre arbeidstakere, tar inn yngre, og bidrar til å støte eldre ut av arbeid?»

Svar:
Alderssammensetningen i Statistisk sentralbyrå (SSB) er slik at om lag en tredel av medarbeiderne vil nå pensjonsalder i løpet av ti år. Uavhengig av den pågående omstillingsprosessen i SSB, vil en økende andel gå av for statens aldersgrense ved 70 år framover.

Styringssignalene fra Finansdepartementet til SSB formidles i hovedsak gjennom departementets budsjettproposisjon og et årlig tildelingsbrev. I Prop. 1S (2014-2015) understreker departementet at SSB skal konsentrere virksomheten om sine kjerneoppgaver, herunder om produksjon av relevant og pålitelig statistikk av høy kvalitet. Det skal samtidig legges betydelig vekt på kostnadseffektivitet i organisasjonen og hvordan oppgavene løses. SSBs ledelse og styre må tilpasse virksomheten innenfor de rammer som settes av i budsjettet og av lover og regler mv.

Rammene for produksjon og formidling av statistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB)utvikles kontinuerlig. Dette skyldes bl.a. endrede krav fra brukerne, krav til effektivisering fra departementet og Stortinget, nye internasjonale krav og ikke minst endringer i hvordan statistikken produseres. Departementet er kjent med omstillingsprosessen SSB nå har igangsatt for å gjøre virksomheten bedre rustet til å utføre samfunnsoppdraget innenfor de budsjettrammene og føringene som ligger bl.a. i Prop. 1S (2014 – 2015).

Konsentrasjon om kjerneoppgavene og teknologiske endringer stiller nye krav til kompetanse. SSB har et selvstendig ansvar for å ha riktig kompetanse til de oppgaver som virksomheten er pålagt å løse fra sentralt hold. Som omtalt i Prop. 1S (2014-2015) er tallet på ansatte i SSB gått ned med vel 100 personer fra 2010 til 2013, uten at det har redusert den samlede produksjonen. Framover har SSB lagt opp til å redusere antall ansatte med om lag med 50 personer netto, som tilsvarer vel 5 prosent av totalt antall ansatte i virksomheten. Reduksjonen skal først og fremst skje ved naturlig avgang og frivillige avtaler om fratreden, og ikke ved oppsigelser. Med naturlig avgang i denne sammenheng menes både at medarbeidere går av med pensjon og at medarbeidere slutter for å begynne i annen jobb eller for å studere. Alder er ikke et kriterium for kompetanse, og omstillingsprosessen i SSB er heller ikke begrunnet i alderssammensetningen blant medarbeiderne. En kan likevel ikke se bort fra at det vil være enkelte eldre medarbeidere som ønsker å slutte tidligere som følge av den pågående omstillingen. Samtidig kan det være andre eldre medarbeidere med etterspurt kompetanse som i årene framover vil ønske å stå lenger i jobb.

SSB omtaler sentrale forhold innenfor personalområdet i den ordinære årsrapporten til departementet i tråd med kravene som er satt i tildelingsbrevet. Departementet har bedt særskilt om en vurdering av etatens kompetanse og risikofaktorer knyttet til denne. SSB rapporterer også på hvordan målene i IA-avtalen, herunder målet om å stimulere eldre til å stå lenger i arbeid utvikler seg. SSB har en livsfasepolitikk, der det bl.a. heter at SSB vil bruke personalpolitikken som virkemiddel for å beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse og legge til rette for at medarbeidere ønsker å forlenge sin yrkesaktive karriere i SSB.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen