Svar på spm. 672 fra stortingsrepresentant Terje Aasland

Om ESA-godkjent fritak for elavgift

Jeg viser til brev 11. april fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Aasland til skriftlig besvarelse:

«ESA-godkjent fritak for elavgiften i bytte mot deltagelse i program for energieffektivisering for treforedlingsindustrien løper ut 30. juni 2014.
Hva gjør Regjeringen for å sikre videreføring av fritaket?

Begrunnelse:
Treforedlingsindustrien i Norge har hatt fritak for forbruksavgiften på elektrisk kraft (elavgiften) siden 2004. Dette har vært i bytte mot deltagelse i "program for energieffektivisering" med krav om etablering av system for energiledelse og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak. Programmet for energieffektivisering administreres av NVE.

Fritaket fra elavgiften har vært notifisert til ESA, og godkjennelsen derfra løper til 30. juni 2014. For å få videreført ordningen kreves det renotifisering til ESA.»

Svar:
Som stortingsrepresentanten Terje Aasland viser til, åpner ESAs retningslinjer for statsstøtte i form av avgiftsfritak på nærmere vilkår. Etter ESAs vedtak i 2005 med hjemmel i miljøretningslinjene er det etablert en ordning der bedrifter som deltar i godkjent program for energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE-ordningen), får fritak fra avgift på elektrisk kraft. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forvalter ordningen. Treforedlingsbedrifter kan søke NVE om å delta. Bedrifter som deltar i ordningen, får fritak for avgift på produksjonsprosesser under forutsetning av at de etablerer et system for energiledelse og gjennomfører tiltak for effektivisering av elektrisitetsbruken. PFE-ordningen ble etablert og godkjent som et tiårig program for treforedlingsindustrien. Ordningen er godkjent av ESA fram til 30. juni 2014.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om mulig forlengelse av ordningen i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan besvare nærmere spørsmål om dette arbeidet før offentliggjøringen av Revidert nasjonalbudsjett. 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen