Svar på spm. 1076 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Inntekter fra drivstoffavgifter

Jeg viser til brev av 4. august fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad:

«Hvor store inntekter har staten hatt fra avgifter på drivstoff, herunder mva., i årets første måneder?

Begrunnelse:
Det er ønskelig med en oppstilling som viser beløpene på de enkelte avgiftstype. Det er også ønskelig med en oversikt over tallene sammenlignet med første 6 måneder i 2013 og sammenlignet med beløp justert for solgt mengde drivstoff i de to periodene. Alle beløp ønskes i 2014-kroner.»

Svar:
Tabell 1 nedenfor viser inntektene fra veibruksavgiftene på drivstoff og beregnet CO2-avgift på bensin og autodiesel. Inntektene er innbetalte avgifter i første halvår 2013 og 2014. Siden avgiftene innbetales en måned på etterskudd, er avgiftene ilagt i henholdsvis desember 2012 til mai 2013 og desember 2013 til mai 2014. Inntektene fra CO2-avgiften er beregnet siden all CO2-avgift blir ført på samme kapittel og post. Inntektene fra ulike drivstofftyper framgår derfor ikke. Alle tall er oppgitt i 2014-priser. Inntektene fra 2013 er oppjustert med prisvekst i perioden juni 2013 til juni 2014 på 1,9 pst. Denne prisveksten er lik forventet prisvekst fra 2013 til 2014 i Prop. 1 LS Tillegg 1 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014, som avgiftene ble oppjustert med fra 1. januar 2014.

Tabell 1. Inntekter fra veibruksavgiftene og beregnede inntekter fra CO2-avgift på drivstoff for første halvår 2013 og 2014. Mill. kroner. 2014-priser.

Avgift

1.1- 30.6.
2013

1.1- 30.6.
2014

Endring

Prosentvis endring

Veibruksavgift på bensin

3 070

2 858

-212

-6,9

Veibruksavgift på autodiesel

4 958

5 053

95

1,9

CO2-avgift bensin*

584

546

-39

-6,6

CO2-avgift diesel*

807

820

14

1,7

* CO2-avgiften er beregnet ut i fra inntektene fra veibruksavgiftene. Det er ikke tatt hensyn til omsetning av biodrivstoff. Siden etanol og biodiesel ikke ilegges CO2-avgift, men delvis ilegges veibruksavgift, er inntektene fra CO2-avgiften noe overvurdert.
Kilder: Toll- og avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet.

Reduserte inntekter fra avgiftene på bensin og økte inntekter fra avgiftene på diesel har vært normalt over lengre tid. Det skyldes overgangen fra bensin- til dieselbiler. En relativt høy andel av personbilsalget har vært dieselbiler de senere årene, mens de eldre bilene som vrakes, i stor grad er bensinbiler.

Tabell 2 viser omsetningen av bensin og autodiesel i antall liter. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene kan avvike noe fra avgiftsgrunnlaget. Opplysninger om avgiftslagt omsetning fra Toll- og avgiftsdirektoratet er ikke tilgjengelig ennå. I tabell 3 er inntekten fra avgiftene i første halvår 2014 justert for endringer i omsetningen. Avvikene kan blant annet skyldes at omsetningen gjelder for perioden januar til juni, mens inntektene gjelder for perioden desember til mai.

Tabell 2. Omsetning av bensin og autodiesel for første halvår 2013 og 2014. Mill. liter.

 

1.1-30.6.2013

1.1-30.6.2014

Endring

Prosentvis endring

Mill. liter bensin

648

611

-37

-5,7

Mill. liter autodiesel

1 372

1 393

22

1,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3. Inntekter fra drivstoffavgiftene korrigert for volumendringer for første halvår 2013 og 2014. Mill. kroner. 2014-priser.

Avgift

1.1-30.6.2013

1.1-30.6.2014

Endring

Prosentvis endring

Veibruksavgift på bensin

3 070

3 032

-38

-1,2

Veibruksavgift på autodiesel

4 958

4 975

17

0,3

CO2-avgift bensin

584

579

-5

-0,9

CO2-avgift diesel

807

807

1

0,1

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Toll- og avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet.

Det finnes ikke tall for inntektene fra merverdiavgift på drivstoff. Det skyldes at merverdiavgiften innrapporteres på en enkel måte hvor det kun skilles mellom ulike merverdiavgiftssatser og ikke ulike varer og tjenester. Det er dessuten vanskelig å beregne merverdiavgiftsinntektene fra drivstoff. Det skyldes at merverdiavgiftspliktige virksomheter får fradragsført merverdiavgiften på sine anskaffelser, herunder kjøp av drivstoff. Omsetning av drivstoff til næringsdrivende gir dermed ikke merverdiavgiftsinntekter til staten. Basert på pris- og omsetningsstatistikk fra SSB, ble det samlet sett omsatt bensin og autodiesel for i størrelsesorden 27 mrd. kroner i første halvår både i 2013 og i 2014. Regnet brutto utgjør merverdiavgiften om lag 5,5 mrd. kroner av dette. Dersom eksempelvis halvparten av omsetningen er til næringsdrivende med fradragsrett, blir statens netto inntekter fra merverdiavgift på bensin og autodiesel om lag 2,7 mrd. kroner. Dette er imidlertid et svært usikkert anslag.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen