Svar på spm. 1217 fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Jeg viser til brev 12. september 2014 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. Spørsmålet er oversendt hit fra Arbeids- og sosialdepartementet.

«Spørsmålet gjelder utbetaling av tjenestepensjon etter dødsfall. Personen som for ca et halvt år siden ble enke opplever at parets felles fosterbarn, som de tok til seg for 2 år og 4 måneder siden, etter regelverket skal motta pensjonen i sin helhet fordi ekteparet ikke lenger selv har barn under 21 år. Familien, NAV, barnevern og forsikringsselskap finner ordningen urimelig og uforklarlig. Er regelverket rett forstått og mener statsråden det eventuelt er behov for endringer av denne ordningen?»

Begrunnelse:
«Da mannen nylig brått døde, skal et forsikringsselskap utbetale tjenestepensjon ihht regelverket. Det viser seg at denne tjenestepensjonen i sin helhet skal tilfalle fosterbarnet og settes på konto til vedkommende blir myndig. Dette fordi ekteparet ikke lenger selv har barn under 21 år. Det er et 6-sifret beløp.

Da fosterbarnforholdet ble innledet, fikk paret forsikringer om at dette ikke skulle ha noe med deres familie å gjøre, og ikke berøre arv og arverekkefølgen. Likevel ser det nå ut til at regelverket legger opp til nettopp det.»

Svar:
Tjenestepensjonsordninger i privat sektor kan tegnes etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven. Det er bare i innskuddspensjonsordninger at oppspart pensjonskapital skal tilfalle barn og andre etterlatte når medlemmet av pensjonsordningen (arbeidstaker) dør. Ut fra de opplysningene som er gitt i saken stortingsrepresentant Ropstad her viser til, antar jeg imidlertid at det ikke kan dreie seg om en innskuddspensjonsordning. Barnepensjon skulle i så fall vært utbetalt i årlige beløp fram til fosterbarnet fylte 21 år. Det kan være at det her er tale om en annen type forsikring, enten en gruppelivsforsikring eller en individuell kapitalforsikring, som begge gir rett til en engangsutbetaling ved død. Disse ordningene er ikke lovregulert slik som de private tjenestepensjonsordningene. Hvem som har rett til utbetaling etter forsikringen, vil da fremgå av forsikringsvilkårene.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen