Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 183 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Kommuneøkonomi

Jeg viser til skriftlig spørsmål av 7. november i år fra Stortingets president med følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

”Hvor stort er provenytapet for kommunene som følge av regjeringens foreslåtte kutt i formuesskatten, og hvordan er dette foreslått kompensert? ”

Finansdepartementets svar:
Regjeringens forslag til budsjett for 2015 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner, målt i forhold til anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 anslås til 4,4 mrd. kroner. I disse anslagene er det tatt hensyn til de foreslåtte endringene i formuesskatten.

Regjeringen har foreslått å redusere den statlige satsen i formuesskatten med 0,25 prosentpoeng til 0,05 pst. i 2015, mens den kommunale satsen er foreslått holdt uendret på 0,7 prosent. Bunnfradraget foreslås økt fra 1 mill. kroner til 1,2 mill. kroner (2,4 mill. kroner samlet for ektepar). Det er også foreslått endringer i verd­settingen av sekundærbolig og næringseiendom for å redusere forskjellene mellom ulike formues­objekter, jf. nærmere omtale i Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015.

Av de overnevnte endringene i formuesbeskatningen er det særlig forslaget om å øke bunnfradrag som isolert sett trekker kommunenes skatteinntekter ned. Fylkeskommunene har ikke formuesskatt og påvirkes derfor ikke. I en vurdering av de samlede virkningene for kommuneøkonomien må en også ta hensyn til de øvrige forslagene i personbeskatningen. Regjeringens forslag til skatteopplegg anslås isolert sett å trekke kommuneforvaltningens skatteinntekter ned med 630 mill. kroner i 2015, fordelt med 580 mill. kroner på kommunene og 50 mill. kroner på fylkes­kommunene.

Når de kommunale og fylkeskommunale skatteørene fastsettes må en bl.a. se hen til virkningene av skatteopplegget på kommunesektorens skatteinntekter. For å opprettholde skatteandelen på 40 pst. foreslås det i budsjettet at kommunesektorens skattører reduseres litt fra 2014 til 2015, jf. nærmere omtale i avsnitt 3.3 i Nasjonalbudsjettet 2015. Dersom kommunesektorens skatteinntekter ikke hadde blitt påvirket av endringene i formuesskatten, måtte den kommunale skattøren ha blitt satt noe mer ned for å holde inntektsveksten innenfor den foreslåtte rammen og skatteandelen på 40 pst.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen