Svar på spm. 641 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Om svart økonomi i byggebransjen

Jeg viser til brev 4. april fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen til skriftlig besvarelse:

 

«Det er bred politisk enighet om bekjempelse av svart økonomi. Byggebransjen er særlig utsatt, det er bransjen selv enig i. I Aftenposten fremkommer det hvordan taushetsplikten i skatteetaten hindrer dem i å opplyse byggherrer/oppdragsgivere om forhold som kan bidra til at svart virksomhet fortsetter i lang tid. Vil statsråden vurderer grensesnittet for taushetsplikten sett opp mot det økende problemet med svart økonomi? »

 

Finansdepartementets svar:

Beskatning er et stort inngrep i borgernes rettigheter. Et godt skattesystem er derfor avhengig av at skattyternes tillit. Taushetsplikten er en grunnleggende rettssikkerhet for skattyter og den skal verne om tillitsforholdet mellom de skatte- og avgiftspliktige og det offentlige. Derfor vil hensynet til skattyter ofte måtte gå foran offentlighetsbehovet på skatteområdet.

 

Samtidig ser vi at skatteunndragelser er et alvorlig samfunnsproblem, og vi vil ha en tett oppfølging av arbeidet med å bekjempe svart økonomi. Det vurderes derfor flere tiltak. Det legges for eksempel i dag ned store ressurser i kontroll, men vi er her også avhengig av et godt samarbeid med politiet. Styrking av dette samarbeidet er noe vi ser på i forbindelse med arbeidet med ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

 

Jeg mener det er viktig at de tiltak som iverksettes ikke går på akkord med skattyteres rettssikkerhet og mener tiltak som dette er veien å gå fremfor å lempe på reglene for Skatteetatens taushetsplikt.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen