Svar på spm. 721 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Om omorganisering av skatte- og avgiftsforvaltningen

Jeg viser til brev 30. april 2014 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen til skriftlig besvarelse:

"Regjeringen har fattet beslutning om overføring av forvaltningen av særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. I tillegg skal Statens innkrevingssentral bli en del av Skatteetaten fra 1.1.2015. Hvilket beslutningsgrunnlag ligger bak disse beslutningene? "

Svar:
Vi har en god skatte- og avgiftsforvaltning i Norge. Vi har relativt få og oversiktlige skattetyper, vi har utstrakt bruk av elektronisk innlevering og gode registerdata. Det er likevel rom for forbedring og effektivisering. Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen målsetninger om effektivisering av offentlig sektor og mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Effektivisering handler ikke om at ansatte skal løpe raskere, men at vi skal jobbe smartere. Økt produktivitet i offentlig sektor og dermed reduserte utgifter vil kunne slå ut i en bedre balanse mellom inntekter og utgifter i offentlig sektor. Regjeringen ønsker derfor å fornye, forbedre og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, samtidig som skattyters rettssikkerhet skal ivaretas på en bedre måte.

Jeg ønsker å rendyrke etatene til å utføre sine kjerneoppgaver. Tolletaten skal bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen, mens Skatteetaten skal få et helhetlig ansvar for skatter og avgifter. Vi rendyrker fag­områdene og samler kompetansen i sterke enheter. En bedre samordning av skatte- og avgiftsadministrasjonen vil kunne begrense kostnader, frigjøre ressurser, gi stordrifts­fordeler og begrense kostnader ved nye IT-løsninger. Det vil også kunne gi bedre arbeidsprosesser og enklere saksbehandling. Viktige politikkområder som skatt og avgift, grensekontroll og kampen mot svart økonomi vil bli styrket. Resultatet skal bli en bedre grensekontroll og en mer helhetlig og samordnet skatte- og avgiftsforvaltning.

Regjeringen har varslet flere tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgifts­forvaltning og sterkere grensekontroll. Det skal settes i gang et arbeid med sikte på rask overføring av forvaltningen av særavgiftene og merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Samtidig skal Statens innkrevingssentral innlemmes i Skatteetaten. Toll- og avgiftsetaten skal videre utrede mulige tiltak for å styrke grensekontrollen.

Gjennom den ordinære styringsdialogen har Finansdepartementet inngående kjennskap til underliggende etater. Regjeringen har hatt et godt grunnlag for å fatte sin beslutning i disse sakene. Skatteetaten, Toll- og avgiftsetaten og Statens innkrevingssentral har fått i oppdrag å utrede hvordan endringene kan gjennomføres på en best mulig måte.

Arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning vil bli omtalt i den samleproposisjonen som blir lagt fram samtidig med meldingen om revidert nasjonalbudsjett. Departementet vil komme tilbake til ordningen i statsbudsjettet for neste år.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen