Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 722 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Om omorganisering av skatte- og avgiftsforvaltningen

Jeg viser til brev 30. april 2014 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen til skriftlig besvarelse:

"I hvilken grad har Finansdepartementet sikret at Hovedavtalen i Statens regler om medbestemmelse for tillitsvalgte og ansatte er blitt ivaretatt ved beslutningene om organisasjonsendringene av Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten og innlemmelsen av Statens innkrevingssentral i Skatteetaten?"

Svar:
Først vil jeg påpeke at Regjeringen har plikt og ansvar til å organisere statens virksomhet. Regjeringen og den enkelte statsråd er ansvarlig overfor Stortinget for arbeidet i underliggende etater. På bakgrunn av dette ønsker Regjeringen å forenkle, fornye og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, samtidig som skattyters rettssikkerhet skal ivaretas bedre. En bedre samordning av skatte- og avgiftsadministrasjonen vil kunne begrense kostnader, frigjøre ressurser, gi stordriftsfordeler og begrense kostnadene ved nye IT-løsninger. Det vil også kunne gi bedre arbeidsprosesser og enklere saksbehandling.

Tjenestemannsorganisasjonenes rett til medbestemmelse er forankret i Hovedavtalen i staten. Samtidig viser jeg til at politiske beslutninger ikke er underlagt med­bestemmelse, jf. blant annet Hovedavtalen § 1 nr. 2 og § 2 nr. 3. Ansattes organisasjoner i Toll- og avgiftsetaten har vært informert i møter med politisk ledelse i Finans­departementet. Ansattes organisasjoner i Skatteetaten er orientert av skattedirektøren.

Partene i arbeidslivet har forhandlet fram en egen mal for omstillingsavtale i staten. Finansdepartementet har tatt initiativ til å inngå en slik avtale med tjenestemanns­organisasjonene. Avtalen legger grunnlaget for at medbestemmelse skal kunne utøves i gjennomføring av regjeringens beslutning, slik Hovedavtalen legger til grunn.

Jeg mener derfor bestemmelsene i hovedavtalen er ivaretatt i prosessen.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen