Svar på spm. 767 fra stortingsrepresentant Stine Renate Håheim

Differensiert arbeidsgiveravgift

Jeg viser til brev 12. mai 2014 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Stine Renate Håheim til skriftlig besvarelse. Spørsmålet er overført til finansministeren.

 

Spørsmål

«Beholder de kommunene som i dag omfattes av sone 1a, og som ikke blir flyttet til sone 2 eller 3, dagens ordning, og vil det bli endringer av fribeløpet i sone 1a?

 

Begrunnelse:

Regjeringen la 13. mars i år frem forslag om endringer i den differensierte arbeidsgiver­avgiften. Gausdal kommune har siden 2007 vært i sone 1a med en avgiftssats på 10,6 % og med et fribeløp på 450 000 kroner. Denne sonen omfattes ikke av ESA sine retningslinjer for regionalstøtte, likevel har det oppstått uklarhet om kommuner som Gausdal fremdeles vil omfattes av sone 1a.»

 

Svar:
Regjeringen notifiserte 13. mars 2014 ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til ESA. Der foreslår vi at alle kommunene som i dag er omfattet av ordningen, beholder differensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg foreslår vi at 31 nye kommuner blir omfattet av ordningen. Av disse nye kommunene er 26 i dag omfattet av fribeløpsordningen i sone 1a.

 

Fribeløpsordningen for sone 1a innebærer at satsen i arbeidsgiveravgiften er 10,6 pst frem til differansen mellom den avgiften som ville følge av satser på henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst., ikke overstiger 450 000 kroner for foretaket i 2014. For veitransport­foretak er satsen 10,6 pst. inntil differansen overstiger 225 000 kroner. De kommunene som i dag omfattes av sone 1a og som ikke blir flyttet til sone 2 eller 3, beholder dagens fribeløpsordning. Det legges ikke opp til endringer i fribeløpet i sone 1a.

 

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen