Svar på spm. 865 fra stortingsrepresentant Hårek Elvenes

Tiltakene 11 og 12

Jeg viser til brev av 28. mai 2014 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Hårek Elvenes til skriftlig besvarelse:

"Hvordan har Finansdepartementet, i samarbeid med Justisdepartementet, fulgt opp tiltakene 11 og 12, og hva er status for tiltakene?"

Svar:
Jeg kan opplyse at Finansdepartementet hadde ansvar for tiltak 12, men ansvar for oppfølging av arbeidsgruppens forslag ble 31. mars 2014 overført til Justis- og beredskapsdepartementet fordi det involverte Politihøgskolen. Ansvaret for oppfølgingen av begge tiltakene ligger nå derfor under justis- og beredskapsministeren. Justis- og beredskapsministeren har mottatt samme spørsmål fra  representanten og vil svare på spørsmålet i en egen oversendelse.

Jeg understreker imidlertid at det er naturlig at Finansdepartementet med underliggende etater, bidrar inn i Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging av tiltakene.

Med hilsen

Siv Jensen

 

Til toppen