Svar på spm. 865 fra stortingsrepresentant Hårek Elvenes

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tiltakene 11 og 12

Jeg viser til brev av 28. mai 2014 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Hårek Elvenes til skriftlig besvarelse:

"Hvordan har Finansdepartementet, i samarbeid med Justisdepartementet, fulgt opp tiltakene 11 og 12, og hva er status for tiltakene?"

Svar:
Jeg kan opplyse at Finansdepartementet hadde ansvar for tiltak 12, men ansvar for oppfølging av arbeidsgruppens forslag ble 31. mars 2014 overført til Justis- og beredskapsdepartementet fordi det involverte Politihøgskolen. Ansvaret for oppfølgingen av begge tiltakene ligger nå derfor under justis- og beredskapsministeren. Justis- og beredskapsministeren har mottatt samme spørsmål fra  representanten og vil svare på spørsmålet i en egen oversendelse.

Jeg understreker imidlertid at det er naturlig at Finansdepartementet med underliggende etater, bidrar inn i Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging av tiltakene.

Med hilsen

Siv Jensen