Svar på spm. 999 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Saksbehandlingstiden i Tollvesenet

Jeg viser til brev av 20. juni 2014 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad til skriftlig besvarelse:

"Jeg har fått en henvendelse fra en privat næringsdrivende som har fått beskjed fra Tollregion Oslo og Akershus om at selskapet må forvente en saksbehandlingstid på rundt 6 måneder for å få tilbakeført feilaktig påført toll. Er dette normal saksbehandlingstid i Tollvesenet og hva vil statsråden gjøre for å få ned saksbehandlingstiden?

Begrunnelse:
Spørsmålet tar utgangspunkt i en henvendelse fra selskapet West System Norge AS. Det er en bedrift med 10–13 ansatte og har en omsetning på ca 35 millioner kroner. saken har saksnummer 14/32284.

Selskapet tok kontakt med tollvesenet ved tollregion Oslo og Akershus 10. april 2014 for å få tilbakebetalt en påført ekstra toll på 26 567 kroner. 27. mai 2014 fikk selskapet beskjed om at de måtte påregne en saksbehandlingstid på 4-5 måneder."

Svar
Toll- og avgiftsetaten har «God service overfor brukerne» som et av sine hovedmål. På generelt grunnlag ønsker regjeringen at all saksbehandlingstid skal være kortest mulig. Toll- og avgiftsetaten foretar årlig et meget stort antall refusjoner av tidligere mottatt fortolling. Tollregion Oslo og Akershus alene har hittil i 2014 mottatt om lag 5 500 søknader om refusjon. Det er riktig som det oppgis i spørsmålet, at det for tiden er om lag 6 måneders saksbehandlingstid på saker om etterberegning og refusjon av tidligere mottatte fortollinger. Både Toll- og avgiftsdirektoratet og jeg ønsker å få ned lengden på denne saksbehandlingstiden.

Toll- og avgiftsetaten har fra mai i år forenklet saksbehandlingsrutinene og tatt i bruk en elektronisk løsning for etterberegning og refusjon av tidligere mottatte fortollinger. Dette innebærer blant annet at det i de aller fleste sakene ikke vil være behov for skriftlig søknad. Toll- og avgiftsdirektoratet forventer at endringene vil få stor effekt på saksbehandlingstiden på de fleste av sakene i løpet av året.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen