Svar på spm. 466 fra stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre

Jeg viser til brev 27. februar fra Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre.

«Vil finansministeren åpne for at Statens pensjonsfond utland kan investere i norske, unoterte selskaper, og i så fall; vil investeringene isolert sett føre til økt press i norsk økonomi og hvordan vil en slik praksis forholde seg til handlingsregelen?

Begrunnelse:

Ifølge Dagens Næringsliv 26. februar varslet finansministeren endringer i måten SPU investeres på i et møte med Næringsforeningen i Trøndelag (NiT). Avisen viser til at Fremskrittspartiet i sitt partiprogram har slått fast at en del av oljeformuen skal investeres i oljeformuen som ikke er børsnotert, og avisen refererer fra møtet at finansministeren "gikk langt i å antyde at dette også vil bli regjeringens politikk"

Svar:

Regjeringen vil som det står i Sundvolden-plattformen, føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljepenger. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt vekstfremmende skattelettelser. Regjeringen vil også bygge videre på det rammeverket som er skapt rundt forvaltningen av SPU.

Sentrale finans- og pengepolitiske hensyn, herunder hensynet til stabil valutakurs, taler for at SPU kun bør investeres i utlandet. I tråd med dette har Norges Bank ikke anledning til å investere midlene i SPU i verdipapirer utstedt av norske foretak eller i norske kroner. Jeg ser ingen grunn til å endre på dette. Det er således ikke aktuelt å investere SPU i norske unoterte selskaper. Dette kommer også tydelig fram i mine svar til Dagens Næringsliv 3. mars.

Regjeringen vil som det står i Sundvolden-plattformen, gjennomgå virkemiddelapparatet for innovasjon og videreutvikle virkemidlene med høyest innovasjonseffekt. Dette vil også kunne ha betydning for norske finansmiljøer.

Med hilsen

Siv Jensen