Terminvise utbetalinger av skadeerstatninger

I statsråd i dag foreslår regjeringen endringer i reglene om utbetaling og utmåling av menerstatning.

Erstatning for personskader, herunder menerstatning, fastsettes i dag som hovedregel til en engangssum, jf. skadeserstatningsloven § 3-9. Dersom det foreligger «særlige grunner», kan erstatningen likevel helt eller delvis fastsettes til et årlig terminbeløp.

Blant annet har menerstatning blitt fastsatt til terminbeløp i saker der det foreligger medisinske prognoser om forkortet levetid hos den skadelidte. Departementets forslag innebærer at prognoser om forkortet levetid hos den skadelidte som følge av den aktuelle skaden, ikke lenger skal kunne begrunne terminvis utbetaling av menerstatning.

Det foreslås videre at slike prognoser heller ikke skal vektlegges ved utmålingen av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2. Etter forslaget skal tilsvarende gjelde ved utmåling av menerstatning etter voldsoffererstatningsloven § 5.

– Jeg mener det er urimelig at den samlede menerstatningen skal kunne bli lavere fordi skadelidtes levetid er forkortet av den ansvarsbetingende hendelsen. Representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet har tidligere fremmet representantforslag for å få gjort noe med dette, og jeg er tilfreds med at vi nå har fått fremmet et lovforslag som i større grad ivaretar skadelidtes interesser, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

– Jeg tror de fleste vil synes det er urimelig med dagens regler. Hvis helsetjenesten gjør en feil som kan forkorte livsutsiktene, er dette svært alvorlig. At skadelidte i en slik situasjon skal få lavere erstatning, kan være med på å øke belastningen. Jeg er derfor glad for at vi nå kan fremme endringer i erstatningsreglene som vi gikk inn for i opposisjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

 

 

Til toppen