Tettere samarbeid med EU på asylfeltet

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Norge og EU undertegnet 19. mars en avtale om Norges deltakelse i EASO – EUs støttekontor på asylfeltet. Norsk deltagelse har nær sammenheng med vår deltagelse i Dublinsamarbeidet.

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, undertegnet avtalen sammen med sin greske kollega Théodoros Sotiropoulos. Foto: Anders Aalbu

Norge og EU undertegnet 19. mars en avtale om Norges deltakelse i EASO – EUs støttekontor på asylfeltet. Norsk deltagelse i EASO har nær sammenheng med vår deltagelse i Dublinsamarbeidet.

EASO skal bidra til å utvikle et effektivt og godt praktisk samarbeid på asyl- og migrasjonsfeltet mellom EUs medlemsland og med andre partnere. 

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, undertegnet avtalen sammen med sin greske kollega Théodoros Sotiropoulos. De holdt begge en kort tale før signeringen. Leikvoll vektla der Norges støtte til et effektivt samarbeid mellom EU og andre parter på asylfeltet.

– Vi ser allerede at EASO er viktig i land der asylinstituttet er under press, uttalte Leikvoll.

Allerede i gang
Norge deltar i dag i flere formelle og uformelle europeiske samarbeidsfora på utlendingsfeltet. Et tettere praktisk samarbeid i Europa er viktig for å få og opprettholde god kunnskap om ulike sider av utviklingen på asylfeltet, blant annet når det gjelder tilstrømning av ulike grupper asylsøkere.

Avtalen vil gi Norge full deltakelse i alle aktiviteter som ligger til støttekontoret. Dette vil først og fremst være deltakelse av eksperter fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo).

– Deltakelse i EASO gir oss enda bedre muligheter til å følge med på asylsituasjonen i Europa og bidra til utviklingen på dette feltet. I tillegg vil vår deltakelse i EASO gi oss mulighet til å bistå medlemsland som er under press blant annet med vår kompetanse på arbeidet med asylsaksbehandling, drift av mottak, erfaring med spesielle grupper asylsøkere og landinformasjon, sier direktør i UDI Frode Forfang.

Både til asylsøkernes og Norges beste
EASO bidrar også til å gjennomføre EUs felles europeiske asylsystem, CEAS, som Norge ikke deltar i (med unntak av Dublinsamarbeidet), men som vi har interesse av at EU-landene gjennomfører best mulig. Det er både i søkernes og Norges interesse, at landene i Europa klarer å håndtere asylankomstene og at søknadene behandles på en betryggende måte. Samtidig er det er viktig for Norge å vise solidaritet og gi støtte til europeiske land som mottar uforholdsmessig mange asylsøkere. 

Dublinsamarbeidet, som regulerer hvilket land som er ansvarlig for å behandle en asylsøknad, er viktig for Norge. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å sikre at ikke flere land behandler asylsøknader fremmet av samme søker. Norge har en interesse i at landene som deltar i Dublinsamarbeidet er i stand til å behandle asylsøknadene på rett måte. EASO vil kunne bidra til dette.

Mer informasjon:
EASOs hjemmeside

Til toppen