Tilregnelighetsutvalgets utredning på høring

– Det er stor interesse for utredningen i fagmiljøene og jeg vil ha en effektiv høring. Jeg sender derfor Tilregnelighetsutvalgets utredning på en bred høring allerede nå, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Les høringsbrevet

Tilregnelighetsutvalget, ledet av Georg Fredrik Rieber-Mohn, ble nedsatt i kjølvannet av 22. juli-rettssaken for å vurdere reglene om strafferettslig tilregnelighet, hvilken rolle psykiatrien bør ha i strafferettspleien og hvordan samfunnet bør verne seg mot utilregnelige personer som utgjør en fare for medborgeres liv og helse. Utvalget overleverte sin utredning NOU 2014: 10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» til Justis- og beredskapsdepartementet 28. oktober 2014.

– Utvalget ser både på samfunnets behov for en rettferdig reaksjon og samfunnsvern, men også den enkeltes behov for behandling. Den grunnleggende rettslige reguleringen og grensedragningen må skje ut fra grundige vurderinger med bidrag fra tung og relevant kompetanse. Innspillene fra høringsinstansene vil, i likhet med utredningen, danne grunnlaget for de prinsipielle, politiske valg som skal tas, sier justis- og beredskapsministeren.

Utvalget anbefaler blant annet en regel basert på det såkalte medisinske prinsipp, men i en noe modifisert form. Det markeres at det er domstolenes oppgave å trekke opp utilregnelighetens grenser – ikke legenes. De sakkyndige skal ikke lenger uttale seg om eller konkludere med om lovbryteren var «psykotisk» i lovens forstand. Det alminnelige strafferettslige beviskravet – «enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode» – bør fortsatt anvendes fullt ut for spørsmålet om tilregnelighet.

Utvalget holder fast ved prinsippet om at det psykiske helsevernet i alminnelighet skal ha ansvaret for plassering og behandling av den særreaksjonsdømte. Overordnet rettesnor er at han er uten skyld, ikke kan klandres og ikke skal underkastes andre frihetsinnskrenkninger enn de som er strengt nødvendige for vern av andres liv, helse og frihet. Utvalget foreslår en adgang for retten til i dommen å bestemme at lovbryteren skal anbringes i lukket institusjon med døgnopphold når det ikke er utsikt til snarlig og vesentlig bedring av hans helsetilstand, og hensynet til vern av tungtveiende interesser taler for det.

Høringsfristen er 27. mars 2015.

Til toppen