Tilsyn med JDs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Etter regjeringsskiftet i fjor høst er for første gang en tilsynsrapport om arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet i regjeringssystemet offentliggjort.

– Dette tilsynet ble gjennomført rett etter regjeringsskiftet, og det er en bra statusrapport. Nå er det min jobb å rydde opp i det som ikke er ryddet opp i tidligere, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. 

Høsten 2013 gjennomførte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementet (JD). I tilsynet inngikk også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet (POD) og to politidistrikter. Vanligvis er det DSB som gjennomfører slike tilsyn, men i og med at direktoratet sorterer under JD, gjennomførte HOD tilsynet for å sikre en uavhengig gjennomgang.

Intervjuene som danner grunnlaget for tilsynsrapporten ble gjennomført 11., 14., 16. og 23. oktober 2013, altså før og like etter regjeringsskiftet 16. oktober. De to første store oversendelsene av dokumenter fra JD til tilsynsteamet skjedde så langt tilbake som 13. og 19. september i fjor. Gradert informasjon fikk tilsynsteamet lese hos JD 27. september, 18. og 23. oktober 2013.

Konklusjoner

– Vi ser blant annet at samhandlingen mellom fagavdelingene i departementet må styrkes. Derfor er det satt i gang en kjedetankegang der det viktigste målet er å lykkes på tvers av avdelingsgrensene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Rapporten konkluderer med at JDs største og viktigste utfordring er å sørge for oversikt og helhetlig styring både når det gjelder samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av departementene og departementets arbeid i justissektoren.

Tilsynet påpeker også forbedringspunkter knyttet til styring og organisering, oversikt over risiko og sårbarhet, krisehåndtering og planverk, øvelser og erfaringslæring og informasjonssikkerhet.

Det er satt i gang en rekke tiltak etter 22. juli 2011 for blant annet å følge opp anbefalinger fra 22. juli- kommisjonens rapport. En del av disse tiltakene er utviklingsarbeid som nødvendigvis tar noe tid, men arbeidet er høyt prioritert.

Prosessen videre

JD er i gang med å følge opp forbedringspunktene i rapporten. Det utarbeides en oppfølgingsplan med iverksatte og planlagte tiltak som innen 1. september skal sendes HOD.

Tilsynet ble gjennomført fra 10. oktober 2013 til 15. januar 2014. JD mottok tilsynsrapporten 24. april 2014. Tilsynet avsluttes når HOD vurderer at JD har fulgt opp forbedringspunktene.

Last ned rapporten her (pdf) 

 

Tidspunkter for tilsyn i JD

Intervjuene: Gjennomført 11., 14., 16. og 23. oktober 2013, før og like etter regjeringsskiftet 16. oktober.

To første store oversendelsene av dokumenter fra JD til tilsynsteamet 13. og 19. september 2013.

Gradert informasjon fikk tilsynsteamet lese hos JD 27. september, 18. og 23. oktober 2013.

 

Til toppen