Tiltaksplan mot vold og overgrep

Regjeringen har lagt frem en tiltaksplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom. Planen skal sikre barn tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor.

Tiltaksplanen "En god barndom varer livet ut" inneholder tiltak som skal forebygge og hindre at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep, i eller utenfor hjemmet. Regjeringen vil blant annet styrke kommuneansattes kompetanse i å snakke med barn om vold og overgrep, sørge for at kunnskap om vold og overgrep skal inngå i utdanningene til dem som jobber med barn og styrke familievernet og helsestasjonene, og samarbeidet mellom dem, for å gi hjelp tidligst mulig.

–Barn skal ha trygge og gode liv og alle barn har rett til et godt læringsmiljø. Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å bli sett, delta og utvikle seg i sitt oppvekstmiljø, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

For å sikre at de som jobber med barn og ungdom kan nok om temaet skal kunnskap om vold og seksuelle overgrep inngå i helse- og sosialfagutdanningene og barnehage- og grunnskolelærerutdanningene. De ansatte skal ha god kunnskap om hvordan mistanke om vold og seksuelle overgrep skal håndteres for å forhindre at det skjer. 

Kunnskapsdepartementet har satt i gang prosjektet ”Et lag rundt læreren”, som kan bidra til bedre oppfølging av utsatte barn og ungdommer i skolehverdagen deres.

– Flerfaglig kompetanse i skolen kan gjøre hverdagen for elevene bedre. I tillegg kan det legge til rette for å se helse og utdanning i sammenheng, og fange opp utsatte og sårbare elever, sier Røe Isaksen. Innen neste sommer skal ulike samarbeidsmodeller utvikles og prøves ut.

Tiltaksplanen omfatter alle barn og ungdom mellom 0–18 år. Arbeidet med planen er koordinert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og skal gjennomføres i tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet med direktorater. 

Til toppen