Trær kan bli verdifullt dyrefôr

Skogen har potensial til å brukes som fôr til oppdrettsnæring og husdyrproduksjon. Forrige uke var skogsindustrien, fôrprodusenter og oppdrettsnæringen samlet i regi av Innovasjon Norge for sammen å vurdere mulighetene for å anvende trevirke som ressurs for å nå målet om økt matproduksjon.

Økt matproduksjon krever innovasjon i fôr
Oppdrettsnæringen og husdyrproduksjon har mål om å øke produksjonen betydelig mot 2050. Dette betinger en større tilgang på fôr enn hva man ut fra dagens ressursgrunnlag kan se er mulig. Denne ressursbristen mener mange miljøer kan løses ved blant annet å ta norske skogressurser i bruk som bestanddeler til denne type forproduksjon. Størst potensial synes å ligge i at tre kan bearbeides til blant annet proteiner og bindemidler.

- Tre er et fantastisk råstoff som tilsynelatende bare fantasien setter grenser for hvordan vi kan bruke. Bruk av tre til fôr i oppdretts- og husdyrbransjen er enda et eksempel på hvorfor vi skal ha en aktiv forvaltning av våre skogressurser og bruke denne til beste for ulike samfunnsformål, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug . - Dagens regjering har en klar målsetning om bl.a. gjennom forskning og innovasjon å stimulere til økt verdiskaping i fastlandsindustrien, sier Listhaug.

Dialog mellom kunde og potensielle leverandører
Innovasjon Norge har det siste året startet opp et såkalt mobiliseringsprosjekt med fokus på ny bruk av fiber fra trevirke. Målet er å øke verdien av trevirket gjennom anvendelse av trebasert råstoff i nye produkter. Forrige uke samlet selskapet fullt hus av interessenter fra forprodusenter, oppdrettsnæring og aktører fra skogsindustrien. Med utgangspunkt i presentasjon av mulighetsrommet og utfordringen med dagens råvarer til fôr ble det skapt et forum for diskusjon mellom kunde og potensielle leverandører.

Nærmere om mobiliseringsprosjektet «Trefiber»
Gjennom et eget mobiliseringsprosjekt vil Innovasjon Norge bidra til å fremme bruk av tre til anvendelser i "alle" sektorer. Skogråstoff kan være innsatsfaktor i en rekke tenkelige og utenkelige produkter, og erstatte knappe ressurser. Her kan man tenke fôr- og mat produkter, drivstoff, kompositter og en rekke andre produkter. Prosjekt «Trefiber» som ledes av Papirfiberinstituttet (PFI) skal være en døråpner på tvers av sektorer, og en veileder inn mot innovasjon og virkemiddelapparatet.

Kontakt: Krister.moen@innovasjonnorge.no.

Til toppen