Traseen for kraftledningen Ørskog – Sogndal gjennom Bremanger opprettholdes

Gulating lagmannsrett fant i juni at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak for kraftledningen Ørskog-Sogndal var basert på feil faktisk grunnlag og derfor ansett ugyldig. Etter å ha vurdert alle forholdene rettens avgjørelse hviler på, har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for omgjøring. Konsesjonsvedtaket fra desember 2011 blir derfor opprettholdt.

Kjennelsen i lagmannsretten 27. juni førte til at Statnett ble nektet å tiltre grunn og rettigheter i Myklebustdalen i Bremanger. Departementet var ikke part i saken, og var heller ikke representert under lagmannsrettens behandling. Departementet har derfor på nytt behandlet grunnlaget lagmannsrettens kjennelse bygger på.

Alle grunneierne langs de aktuelle traséalternativene har blitt forhåndsvarslet og det er gjennomført en høring om det lagmannsretten beskrev som feil i det faktiske beslutningsgrunnlaget og mulige konsekvenser dette kunne ha for trasévalget i Bremanger. 

- Kraftledningen Ørskog-Sogndal er viktig av hensyn til kraftforsyningen i Midt-Norge og på nordvestlandet. Ledningen er også nødvendig for å få nye småkraftverk i Sogn og Fjordane på nettet. Det har vært motstand mot alle trasealternativene gjennom Bremanger. Jeg har kommet til at konsesjonsvedtaket fra desember 2011 er basert på korrekt faktisk grunnlag, og at det derfor skal opprettholdes, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Les beslutningen her.

Til toppen